Jump to content

ducho

Members
 • Số lượng nội dung

  19
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

 1. Mình không tìm ra được phần request nào trong chiến dịch quảng cáo từ khoá có phần thứ hạng trung bình cả Mỵ. Hiện tại mình lấy như này: request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly/" + campaignid + "?from=1625072400" + "&to=" + strTimestamp_To + "&group=custom"; request.AddHeader("cookie", cookie); url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/report/detail_report_by_keyword/?start_time="; url += @"1625072400&end_time=" + strTimestamp_To + @"&placement_list=%5B0%5D&agg_interval=8640&need_detail=0&itemid=" + itemid + @"&SPC_CDS=" + SPC_CDS + "&SPC_CDS_VER=2"; response = request.Get(url); KetQua = response.ToString(); Kết quả có 1 số thông tin như sau : { "message": "success", "code": 0, "data": [ { "broad_cir": 0, "impression": 116, "seller_commission_rate": 0, "direct_gmv": 0, "direct_roi": 0, "broad_order": 0, "direct_order_amount": 0, "location_in_ads": 2590, "broad_item_count": 0, "cost": 387.64, "cr": 0, "click": 1, "direct_cir": 0, "shop_item_impression": 0, "net_gmv": 0, "keyword": "đồ quảng châu hàng thiết kế", "direct_order": 0, "checkout": 0, "cpdc": 0, "cpc": 0, "ctr": 0.008620689655172414, "broad_gmv": 0, "order_amount": 0, "direct_cr": 0, "broad_roi": 0, "seller_commission_fee": 0, "broad_order_amount": 0, "shop_item_click": 0, "order": 0, "order_gmv": 0 } ] }
 2. API Lazada thì lại có phần thông tin của chiến dịch tài trợ, từ khoá này nọ á bạn. 2. ý mình là phần thứ hạng trung bình của các từ khoá trong chiến dịch quảng cáo của Shopee á Mỵ
 3. phần đó mình xử lý được rồi mỵ. còn 2 vấn đề này thôi Mỵ: 1. bạn login được rồi thì request trang đó và xem link trong html trả về xem có link spm không là được .=> phần này nghĩa là sao vậy Mỵ? 2. Mình lấy được thông tin từ response trong phần từ khoá của chiến dịch tài trợ rồi? nhưng lại chưa tìm được phần thứ hạng trung bình? Mỵ giúp minh với
 4. xem html trả về nghĩa là sao vậy Mỵ?? Mình nay gặp thêm vấn đề này khi request đến trang từ khoá trong chiến dịch chạy quảng cáo tìm kiếm của shopee: {"message":"request ads service invalid","code":1400101434,"transify_key":null} lỗi này xuất hiện khi mình thực hiện request như sau: request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly/" + campaignid + "?from=" + strTimestamp_from + "&to=" + strTimestamp_To + "&group=custom"; request.AddHeader("cookie", cookie); url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/report/detail_report_by_keyword/?start_time="; url += strTimestamp_from + @"&end_time=" + strTimestamp_To + @"&placement_list=%5B0%5D&agg_interval=8640&need_detail=0&itemid=" + itemid + @"&SPC_CDS=" + SPC_CDS + "&SPC_CDS_VER=2"; response = request.Get(url); KetQua = response.ToString(); mình đã lấy được các thông tin campaignID và itemid đúng rồi, nhờ Mỵ xem giúp
 5. Cảm ơn Mỵ nhiều, mình đã làm được chức năng xuất từ khoá cho shopee rồi. Mỵ và các bạn cho mình hỏi thêm về vụ request đối với dạng link này với: Khi login thành công thì nó ở link này : https://sellercenter.lazada.vn/apps/home/new?__ARMS_PID__=giiryrcz16%4065cb05a587d7ea3&userId=200167911328. Khi vào phần marketing của lazada thì có cái phần đuôi spm=....: https://sellercenter.lazada.vn/sponsor/solutions/ads/productads/?spm=a1zawf.17752401.navi_left_sidebar.droot_normal_marketing_sponsorsolutions.c24a4edf083UPG#!/overview ( nó là link để request luôn) Mình mò mãi mà chưa có hướng xử lý. Mọi người gợi ý giúp mình với
 6. Nó thiếu nhiều key hay sao ý, mình phải thêm nhiều key như này mới được string SPC_CDS = String _hjid = String SC_DFP = String SPC_SC_TK = String SPC_STK = String SPC_SC_UD = Giờ mình đang làm thêm 1 chức năng thêm 1 button 2 để khi button 1 đăng nhập rồi, thì có thể nhấp button 2 để add những keyword từ file excel, vậy làm sao để khi sang button 2 không phải đăng nhập vậy Mỵ, mình get cookie từ button 1 ra txt rồi, nhưng nó ở dạng string, add vô bên button 2 thì không hoạt động
 7. Copy toàn bộ cookie đăng nhập từ webrowser thì được, còn login xong k request tiếp bằng cookie đã lưu được mỵ hả
 8. HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36", Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login"); string KetQua = response.ToString(); string Password_Hash = "03188f5f1d55bef7d4b885d2c4788aee43f957b420aa4bf1de1cac6e65a33448"; String Csrf_Token = "w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token); request.Referer = "https://shopee.vn/"; request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token); request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login"); response.None(); request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/"; request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token); request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}"; response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json"); KetQua = response.ToString(); // login xong - thử truy cập 1 link khác request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/"; request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/"); KetQua = response.ToString(); MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly?from=1633712400&to=1634269939&type=all&group=last-seven-days"; request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); request.Cookies.Add("SPC_CDS", "aea0d977 - 8211 - 47a4 - be32 - 3183766005d0"); // get cookie string name = request.Cookies.ToString(); File.WriteAllText("log.txt", name, Encoding.Unicode); Regex reg = new Regex(@"SPC_CDS=(?<hour>.*?)"); Match resurl = reg.Match(name); MessageBox.Show(name, "Thông báo PSC", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); String url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?"; url += "SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0"; //+ resurl.ToString(); url += "&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20"; response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20"); KetQua = response.ToString(); MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); Full code minh làm như trên, mỵ xem giúp mình với
 9. Mình có login trên chrome rồi copy số spc đó dán vô chạy vẫn báo lỗi chỗ url đó Mỵ ơi
 10. csrftoken=w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E; SPC_R_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; SPC_IA=-1; SPC_EC="QUI1RGdkdVlxWW5PTVo0WT/sWa1mdnlOae7cjYCmXUN98VHdFYDJeKdlE0pPOa457Q41bqsqVv0pcWlRkEvC9CSyFfjssUKgXHlKawdCj25M6ZqCJ9nzetFQCPyMkkNWRdtac7XYnb7GvhWZK/LNtSZE0b+Jmcy3poCNzqQXWSA="; SPC_F=rITSaj3GxOzE3qp5oJ3bdDhTF8IlatIJ; REC_T_ID=8cf18b8c-2d7b-11ec-a550-b49691a0054c; SPC_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; SPC_SI=mall.shO77lJmhtrQicnXnvXqRNDFyW9y3bq6; SPC_R_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; SPC_U=55583955; SPC_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; SPC_ST=".MnNmM2Q1NDhZaGxDSVYxYpX8235VGE4PQJ9nqM7wKZ/p6SkQubPRyLPE8ez8kDgWBt72tKTpHC1JyssxIhd7327r00f3wmBhPgAQU7VyOB29o3881lFQAKeWi/0Nn9M4zN7XeLimBcFUJfaC/vUUOcecGHa5BA0P97KrjwfdRSdPBCAInq7GMYSLkDCpnpVTDEBwK1fUaW7nYjnwD8ovUg=="; SPC_CLIENTID=cklUU2FqM0d4T3pFkssagdqcipbusbgr Mỵ ơi, mình có xuất cookie ra xem thử thì không tìm ra giá trị SPC_CDS= để điền vào link request Còn request như này thì lại báo lỗi tại link Get request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/"; request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage");
 11. Mình muốn lấy hết toàn bộ danh sách các chiến dịch quảng cáo kèm theo các thông số => sau đó check với danh sách từ khoá từ excel để thêm sửa từ khoá cho từng chiến dịch á Mỵ, nên ý tưởng là mình định lấy phần source html để có link truy cập vào các chiến dịch, có hợp lý không Mỵ https://prnt.sc/1w4f8n6
 12. Chào các bạn, mình có làm theo hướng dẫn và đã login được rồi, tuy nhiên mình gặp 2 vấn đề: 1. phần Cookies mình phải chuyển thành Cookies = new CookieDictionary(), cho mình hỏi có phải là vì sai thư viện không ạ? 2. Mình cần truy cập vào phần quảng cáo của shopee, và lấy toàn bộ danh sách chiến dịch, mục đích để có thể thêm từ khoá hàng loạt và từ đó có thể chỉnh chiến lược giá thầu tự động cho chiến dịch khi chưa đạt được vị trí quảng cáo cần thiết. Rất mong được sự trợ giúp từ các bạn string UserName = "***"; //string Password = "***"; HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36", Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login"); string KetQua = response.ToString(); string Password_Hash = "***"; String Csrf_Token = "***"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token); request.Referer = "https://shopee.vn/"; request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token); request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login"); response.None(); request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/"; request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token); request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}"; response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json"); KetQua = response.ToString(); //request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/"; //request.AddHeader("x-api-source", "pc"); //request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); //request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); //response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/"); //KetQua = response.ToString(); //MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/"; request.AddHeader("x-api-source", "pc"); request.AddHeader("x-shopee-language", "vi"); request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/"); KetQua = response.ToString(); File.WriteAllText("res.html", KetQua); Process.Start("res.html");
×
×
 • Create New...