Jump to content

ducho

Members
 • Số lượng nội dung

  40
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

 1. ducho

  Api lazada

  Giao hàng thì lazada có sẵn thư viện rồi á bạn, chịu khó mò tí là ra à
 2. ducho

  Tạo signature đăng nhập TikTok

  Hi mỵ và các bạn, hiện tại mình đang làm đồng bộ sản phẩm giữa shopee và tiktok, mình đang làm bước đăng nhập tiktok tuy nhiên tới phần tạo signature thì gặp lỗi, trên trang hướng dẫn hiện có 2 cách làm như sau: 1. tạo bằng postman: https://bytedance.feishu.cn/docs/doccnZtvJej6U1AMEuIqz60IYuS phần này mình gặp lỗi: https://prnt.sc/rLM9gJUB1fQD 2. tạo thủ công : https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcnIa7kaSVY9no7LyR0FdYaxg# cách này mình code như sau: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { var path = "api/products/categories"; var app_key = "572vgg"; var access_token = "9d69P21WEhw-lSDY7suO6aFsZlhSWxDpqdtV-KOYltb_4mqBwcR1LsM3-PPUGfNP"; var limit = 20; var timestamp = new DateTimeOffset(DateTime.UtcNow).ToUnixTimeSeconds(); //var timestamp= GetTimestamp(DateTime.Now); var shop_id = 7076737409727136006; var category_id = 602362; var secret = "9d04ea5bfcfb45947b1d0902d794077d2e59d08f"; var signstring = secret + path + "app_key" + app_key + "category_id" + category_id + "limit" + limit + "shop_id" + shop_id + "timestamp" + timestamp + secret; var key = Convert.FromBase64String(secret); var provider = new System.Security.Cryptography.HMACSHA256(key); var hash = provider.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(signstring)); var sign = prtByte2(hash); var url = "https://open-api.tiktokglobalshop.com/" + path+"?"+ "app_key="+ app_key + "&access_token="+ access_token+ "&sign="+ sign+ "&timestamp=" + timestamp+ "&category_id=" + category_id+ "&shop_id=" + shop_id; var client = new RestClient(url); client.Timeout = -1; var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("value", "application/json"); request.AddHeader("key", "content-Type"); IRestResponse response = client.Execute(request); MessageBox.Show(response.Content, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); } public static string prtByte2(byte[] b) { var e = ""; for (var i = 0; i < b.Length; i++) { e = e + b[i].ToString("x2"); } return e; } Và cũng gặp lỗi : signature is invalid Hiện tại token mình get đã được như sau tại postman: https://prnt.sc/i0-9GzGRtlO9 Mình mò tới lui 3 ngày nay và có nhờ support bên tiktok, mà vẫn chưa được, rất mong được các bạn giúp đỡ
 3. Mình giảm số lượng sản phẩm xuống 12 thì được rồi, vậy làm sao để nâng dung lượng lấy được 24 nhỉ
 4. Chào mọi người, chào Mỵ Hiện tại mình đã login được theo hướng dẫn và lấy được danh sách sản phẩm thành công để update tồn kho tự động, tuy nhiên khi mang sang 1 website wordpress khác thì lại bị lỗi ngay khúc lấy sản phẩm, không trả về kết quả gì, mình sử dụng với php của giao diện web. Mỵ và mọi người xem giúp mình với. function get_List_Product_Shopee($page_number,$SPC_CDS){ $url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/mpsku/get_mpsku_list/?SPC_CDS=".$SPC_CDS."&SPC_CDS_VER=2&page_number=".$page_number."&page_size=24&list_type=all&source=seller_center&version=4.0.0"; $header = array("user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36", "accept-language:vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5", 'referer: https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all?page='.$page_number.'&size=24', ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => $url, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER => $header )); $cookie_jar = 'cookie_shopee.txt'; //curl_file_create($cookie_jar); curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_jar); curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_jar); curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, "SPC_CDS=" . $SPC_CDS); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); if ($err) { return $err; } else { return json_decode($response, true); } curl_close($curl); }
 5. mình dùng postman lấy cũng không được luôn. Mỵ cho mình hỏi thêm mình có request với trang alonhadat các sản phẩm: https://alonhadat.com.vn/can-ban-1-mau-10-000m2-dat-view-ho-dep-so-rieng-mat-tien-25m-gia-550-trieu-9601345.html thì kết quả với trường mô tả bị tình trạng : Mặt tiền đường lớn, s&aacute;t đường tỉnh (lộ giới 42m) th&ocirc;ng Quốc lộ 50m, giao th&ocirc;ng thuận tiện, tuyết đường ch&iacute;nh nối Cửa khẩu. +&nbsp;Diện t&iacute;ch:&nbsp;1 mẫu (10.000&nbsp;m2)&nbsp;(sổ ri&ecirc;ng sẵn, c&ocirc;ng chứng liền). một sô bị tình trạng: Bán sỉ 4 lô đất , cách trung tâm Bảo Lộc ( hồ Đồng Nai ) 4km _x000D_ Đường nhựa 6m hai ô tô tránh nhau thoải mái _x000D Vấn đề này xử lý thế nào vậy ?
 6. Minh copy dll trên thì vẫn bị lỗi 403 như này á Mỵ: https://drive.google.com/file/d/1K915gQ20tdvRNvmUL025cc9juZ6_eeVF/view?usp=sharing
 7. mình tay ngang, mỵ có thể chia sẻ mình cách tạo ra dll từ xnet download từ github với. mình download về và run thì tại mục debug có file xNet.dll. tuy nhiên mình nhận được thông báo là : https://drive.google.com/file/d/1S2dI7hUKR36N3SR90kMe-HzfRba2L-bK/view?usp=sharing khi using xNet này thì nhận lỗi: https://drive.google.com/file/d/1K915gQ20tdvRNvmUL025cc9juZ6_eeVF/view?usp=sharing
 8. Kỳ lạ vậy ta, mình làm theo code của mỵ thì lỗi này: Ошибка на стороне клиента. Код состояния: 403. private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36", }; string data = request.Get("https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban").ToString(); MessageBox.Show(data, "Thông báo loiox ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); } Mỵ xem giúp mình với
 9. ducho

  Xnet với batdongsan.com.vn

  Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ batdongsan.com.vn. var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban"; HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36", Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = request.Get("google.com"); string KetQua = response.ToString(); response = request.Get("batdongsan.com"); KetQua = response.ToString(); MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/"; request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1"); request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1"); request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin"); request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"); //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br"); request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"); //request.CharacterSet = Encoding.UTF8; //response = request.Get(url); string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt"); request.AddHeader("cookie", cookie); response = request.Get(url);// lỗi tại đây KetQua = response.ToString(); khi request đến link : https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban thì gặp lỗi : Ошибка на стороне клиента. Код состояния: 403 tại request: response = request.Get(url); Rất mong được mọi người giúp đỡ.
 10. trang chu thì trả ra kết quả mà lỗi utf-8, không thêm content-type được, còn request đến https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban thì lỗi Ошибка на стороне клиента. Код состояния: 403
 11. Xin chào ad và các bạn, Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ batdongsan.com.vn. var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban"; HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36", Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = request.Get("google.com"); string KetQua = response.ToString(); response = request.Get("batdongsan.com"); KetQua = response.ToString(); MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/"; request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1"); request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1"); request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin"); request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"); //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br"); request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"); //request.CharacterSet = Encoding.UTF8; //response = request.Get(url); string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt"); request.AddHeader("cookie", cookie); response = request.Get(url); KetQua = response.ToString(); Rất mong được mọi người giúp đỡ
 12. Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ batdongsan.com.vn. var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban"; HttpRequest request = new HttpRequest() { UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36", Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = request.Get("google.com"); string KetQua = response.ToString(); response = request.Get("batdongsan.com"); KetQua = response.ToString(); MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/"; request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1"); request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1"); request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin"); request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"); //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br"); request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"); //request.CharacterSet = Encoding.UTF8; //response = request.Get(url); string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt"); request.AddHeader("cookie", cookie); response = request.Get(url); KetQua = response.ToString(); Rất mong được mọi người giúp đỡ. Srr Mỵ, ad và mọi người vì không tìm ra group cho batdongsan.com.vn
×
×
 • Create New...