Jump to content

Tất cả hoạt động

Stream này tự động cập nhật     

  1. Past hour
  2. Hôm nay
  3. Mình không tìm ra được phần request nào trong chiến dịch quảng cáo từ khoá có phần thứ hạng trung bình cả Mỵ. Hiện tại mình lấy như này: request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly/" + campaignid + "?from=1625072400" + "&to=" + strTimestamp_To + "&group=custom"; request.AddHeader("cookie", cookie); url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/report/detail_report_by_keyword/?start_time="; url += @"1625072400&end_time=" + strTimestamp_To + @"&placement_list=%5B0%5D&agg_interval=8640&need_detail=0&itemid=" + itemid + @"&SPC_CDS=" + SPC_CDS + "&SPC_CDS_VER=2"; response = request.Get(url); KetQua = response.ToString(); Kết quả có 1 số thông tin như sau : { "message": "success", "code": 0, "data": [ { "broad_cir": 0, "impression": 116, "seller_commission_rate": 0, "direct_gmv": 0, "direct_roi": 0, "broad_order": 0, "direct_order_amount": 0, "location_in_ads": 2590, "broad_item_count": 0, "cost": 387.64, "cr": 0, "click": 1, "direct_cir": 0, "shop_item_impression": 0, "net_gmv": 0, "keyword": "đồ quảng châu hàng thiết kế", "direct_order": 0, "checkout": 0, "cpdc": 0, "cpc": 0, "ctr": 0.008620689655172414, "broad_gmv": 0, "order_amount": 0, "direct_cr": 0, "broad_roi": 0, "seller_commission_fee": 0, "broad_order_amount": 0, "shop_item_click": 0, "order": 0, "order_gmv": 0 } ] }
  4. Hôm qua
  5. Tuần trước
  6. API Lazada thì lại có phần thông tin của chiến dịch tài trợ, từ khoá này nọ á bạn. 2. ý mình là phần thứ hạng trung bình của các từ khoá trong chiến dịch quảng cáo của Shopee á Mỵ
  1. Tải thêm hoạt động

×
×
  • Create New...