Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Past hour
  2. Yesterday
  3. Last week
  4. var n = t.url , r = t.method , c = t.token , u = t.ctoken , l = function(e) { return "live" === (0, o.getRuntimeServer)() ? i[e] : s[e] }(e); mấy biến n r c u l i bạn thay vào công thức case là ra đó
  5. Bạn phải tìm xem giá trị e, t, n kia được truyền vào là gì, sau đó execute cái js này ra thì nó ra kết quả dãy số đó cho bạn
  6. không có chuyện giống nhau chỉ thay link thôi đâu bạn. bạn xem lại data post hoặc url đi . Chạy bình thường thôi bạn ...nó có bị lỗi gì đâu ?? Lỗi là do bạn add têm mấy cái header là lạ kia thôi...
  7. cho mjh hỏi ai gặp trường hợp như mjh chưa và xin cách fix ahj. xnet mjh bị lỗi đoạn redirection ví dụ link: https://www.facebook.com/103094164894051 -> redirection: https://www.facebook.com/Mỹ-phẩm-ND-WHITE-103094164894051/ nhưng xnet https://mbasic.facebook.com/M???-ph???m-ND-WHITE-103094164894051 có dấu ??? lỗi utf8 khi chuyển hướng. cảm ơn mọi người HttpRequest httpRequest = new HttpRequest(); httpRequest.MaximumAutomaticRedirections = 1000; httpRequest.Cookies = cookies; httpRequest.AddHeader("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"); httpRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G193F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.7457.494 Mobile Safari/537.36"; httpRequest.AddHeader("Accept-Language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"); httpRequest.AddHeader("Accept-Encoding", "gzip, deflate"); httpRequest.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; string html = httpRequest.Get("https://www.facebook.com/103094164894051", null).ToString();
  8. @Thiên Chi Kiều Nữ @Công Dũng function(e, t, n) { "use strict"; Object.defineProperty(t, "__esModule", { value: !0 }), t.getSecurityHash = function(e, t) { var n = t.url , r = t.method , c = t.token , u = t.ctoken , l = function(e) { return "live" === (0, o.getRuntimeServer)() ? i[e] : s[e] }(e); switch (e) { case 1: return function(e, t) { return (0, a.default)(e + t).toString() }(n, l); case 2: return function(e, t, n) { return (0, a.default)(e + t + n).toString() }(n, l, r); case 3: return function(e, t, n) { return (0, a.default)(e + t + n).toString() }(n, l, c); case 4: return function(e, t, n) { return (0, a.default)(e + t + n).toString() }(n, l, u); default: return "" } } ; var r, a = (r = n(54)) && r.__esModule ? r : { default: r }, o = n(4), s = { 1: "70c74f4e-dcda-483e-826b-19dd2c42e799", 2: "29ffec18-c614-4645-8f1c-686e22d2e26a", 3: "04229e76-1ba3-4ac9-8a4e-68d46a3881a2", 4: "a3769a87-35cf-45e9-a5a7-2b4016c52e92" }, i = { 1: "396c15ad-6d3e-4018-98be-cef58cb45cd0", 2: "607c871d-b766-4c6f-ba89-b6c6ca32b156", 3: "42990074-9a73-4459-b749-f3110d222a72", 4: "5702b6f3-62a3-44d2-abe8-fece100a8bf4" } } cái getSecurityHash mình thấy có chỗ này. Mọi người igúp mình với, không học JS nên ngu quá T_T
  1. Load more activity

×
×
  • Create New...