Jump to content

songhanpoo

Members
 • Số lượng nội dung

  17
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

 1. À Ok ! mình mò đc rồi Phần cookies này mình phải get cả 2 cookie của loggin và cookies của request này "GET","https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/" ! cùngg session trong hàm login. dùng cookies đó để request boots prodcut là đc. thanks mọi người
 2. Ở đoạn cookies mình có cách nào lấy tự động không my ? Mình dùng cookie logged của hàm login thì mới bị báo token not found ý :(
 3. Híc hông biết có sai gì hông nữa . cookies của My có bao gồm csrftoken không ? def boost_product(pid,cookie): SPC_CDS = '1' url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/boost_product/?version=3.1.0&SPC_CDS=" + SPC_CDS + "&SPC_CDS_VER=2" headers = { 'referer' : 'https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all/', 'cookie' : "SPC_CDS=" + SPC_CDS +'; ' + cookie, } print(headers) payload = { 'id' : pid, } # print(payload) response = requests.request("POST", url = url, headers = headers, data = payload) print(response.status_code) print(response.content)
 4. Cookie My lấy của request đã logged hay sao b ạ ? Bạn có chèn csrftoken không ? Mình vẫn bị lỗi token not found nhỉ ?
 5. Mình thử spc_cds = 1 với post man copy từ request ra vẫn đc. chắc để mình thử lại.
 6. Híc ! My ơi cho mình hỏi đọc SPC_CDS không cần chèn vào cookies sao ạ ? Cookies mình lấy từ login sang nhưng không đc :( def boost_product(pid,cookie): url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/boost_product/?version=3.1.0&SPC_CDS=1&SPC_CDS_VER=2" headers = { # 'x-csrftoken' : csrftoken, 'referer' : 'https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all', 'cookie' : 'SPC_CDS=1' + cookie, 'content-type': 'application/json;charset=UTF-8', 'UserAgent' : "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36", } payload = { 'id' : pid, } # print(payload) response = requests.request("POST", url = url, headers = headers, data = payload) print(response.content) kết quả mình nhận được là token not found :( !
 7. À ở shopee có phần để đẩy sản phẩm. dạng boost ý ! Mình có xem thử thì thấy api thế này : api : https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/boost_product/?version=3.1.0&SPC_CDS=1&SPC_CDS_VER=2 header : 'referer' : 'https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all', 'cookie' : 'SPC_CDS=1; ' + cookie, } payload = { 'id' : pid, }
 8. Hi Mọi người ! Có ai từng làm đẩy hàng shopee không ạ ? cho em xin ít thông tin với ạ.
 9. Hi Mod ! Mình cám ơn sự giúp đỡ của bạn rất nhiều. mình đã làm được rồi ạ. Mình xin chia sẻ lại code bên dưới ạ. import requests import random import hashlib import json def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): session = requests.Session() response = session.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') # cook = response.cookies.get_dict() # cook_addon = { 'csrftoken' : csrftoken() } # cook_addon.update(cook) csrftoken_gen = csrftoken() # print(cook_addon) cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken_gen, 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', 'referer' : 'https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/', 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken_gen + "; " + cookie_string, } #print(headers) payload = { 'login_key' : 'SP_Username', 'login_type' : 'username', 'password_hash': encrypt_SHA256('SP_Password'), 'captcha' : "", 'remember_me' : True, } print(payload) url="https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" response = session.request("POST",url,headers=headers, data = payload) print(response.content) res = session.request("GET","https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/") print(res.content) if __name__ == '__main__': main()
 10. Mình đã thử đổi lại combine obj của cookie để add thêm csrftoken vào cookie như sau import requests import random import hashlib import json def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): session = requests.Session() response = session.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') cook = response.cookies.get_dict() cook_addon = { 'csrftoken' : csrftoken() } cook_addon.update(cook) # print(cook_addon) #cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken(), 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', 'referer' : 'https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/', # 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken() + "; " + cookie_string, } #print(headers) payload = { 'login_key' : 'SP_username', 'login_type' : 'username', 'password_hash': encrypt_SHA256('SP_password'), 'captcha' : '', 'remember_me' : 'true', } url="https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" response = requests.request("POST",url,headers=headers, data = json.dumps(payload), cookies = cook_addon) print(response.status_code) if __name__ == '__main__': main() Nhưng vẫn không được. mong mọi người giúp đỡ ạ.
 11. Thanks ad ! mình đã sữa lại thế này. Nhưng vẫn response 403 ! import requests import random import hashlib import json def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): #Get cookie temp session = requests.Session() response = session.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken(), 'referer' : 'https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/', 'Cookies' : "csrftoken=" + csrftoken() + "; " + cookie_string } payload = { 'login_key' : 'SP_username', 'login_type' : 'username', 'password_hash': encrypt_SHA256('SP_password'), 'captcha' : '', 'remember_me' : 'true', } # print('</br>') # print(json.loads(data)) url="https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" response = requests.request("POST",url,headers=headers, data = json.dumps(payload)) print(response) # url2="https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/" # res = requests.request("GET", url = url2) # print(res) if __name__ == '__main__': main()
 12. Hi mọi người ! Em đang tìm hiểu để code đoạn login python, em có xem code ở bài này : import requests import random import hashlib def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): url = 'https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/' r = requests.get(url) arr = ["SPC_EC","SPC_F","SPC_R_T_ID","SPC_R_T_IV","SPC_SI","SPC_U","REC_T_ID","SPC_IA","SPC_T_ID","SPC_T_IV"] cookie_string = "" for x in arr: cookie_string += x + r.cookies[x] + " " headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken(), 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', 'referer' : 'https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/', 'cookie' : "csrftoken="+ csrftoken() + "; " + cookie_string, } print(headers) data = { "login_key" : "Shopee_username", "login_type" : "username", "password_hash": encrypt_SHA256(password="Shopee_pwd"), "captcha" : "", "remember_me" : True } #print(data) url="https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/" response = requests.post(url,headers =headers, data=data) url2="https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/" res = requests.request("GET", url = url2) print(res) if __name__ == '__main__': main() Em có login thử trên shopee và check thì thấy nó request về api này : https://shopee.vn/api/v2/authentication/login Và password khi em encrypt và shopee encrypt củng hoàn toàn khác nhau. số kí tự thì bằng nhau. Không biết anh em đã từng làm chưa ạ ! Giúp em với ạ.
 13. Híc ! Mình tự viết lại nhưng vẫn không được nhỉ !? mình đã thử login bằng mail và số phone ! :( cho mình hỏi srv có cần cài thêm extension gì cho php hông ? Mình cho chạy trên 2 môi trường docker và vps của mình ! Cám ơn team giúp đỡ ạ
×
×
 • Create New...