Jump to content
Admin

Hướng dẫn cơ bản đọc, tạo mới, sửa, xoá bản ghi trong SQL SERVER

Recommended Posts

Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục serial về kết nối cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2017 :) . Nếu các bạn đọc bài này thì chắc chắn là người mới sử dụng rồi, vậy nên các bạn chưa đọc cách kết nối SQL SERVER trên CSharp thì hãy đọc bài đó trước nhé.

Oke, sau khi các bạn kết nối, chúng ta sẽ đi vào phần đọc các bản ghi đã có trong database của chúng ta. Giả sử chúng ta đã có 1 database như sau :
Tên database : TeamCodeDao
Bảng UserTCD : bao gồm cột STT (int), cột Tên (nvachar(250)), cột Nhóm (nvchar(250)), cột SĐT(nvchar(50))

n2oxtiQ.png

Các dữ liệu sẽ có như sau :

NWGjuNS.png

Rồi, giờ chúng ta bắt đầu vào việc xử lý chính, các bạn không quên sử dụng thư viện có sẵn của Microsoft nhé : using System.Data.SqlClient. Trước hết ta tạo kết nối như bài hướng dẫn kết nối SQL SERVER :

try
{
  string ConnectionString = @"Data Source=TeamCodeDao;Database=databaseTCD; User ID=sa;Password=123456";
  SqlConnection KetNoi = new SqlConnection(ConnectionString)
  MessageBox.Show("Kết nối thành công");
  KetNoi.Close();
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message, "Kết nối không thành công");
}

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Phần 1 : Đọc dữ liệu của bảng ghi
(Tớ có 3-4 mẫu, các bạn có thể chọn 1 trong các mẫu đó nhé.)

Cách 1 : Đọc 1 giá trị trong bảng ghi khi nhập kiểu số

SqlCommand Lenh = new SqlCommand(); // Khởi tạo lệnh
Lenh.CommandType = CommandType.Text; // Lệnh dạng text
Lenh.CommandText = "Select Count(*) From UserTCD"; // nhập câu lệnh của SQL vào (cái này các bạn phải học thêm 1 khoá SQL SERVER nữa) : lệnh này sẽ lấy tổng các bảng ghi có trong data UserTCD.
Lenh.Connection = KetNoi;
object Data = Lenh.ExecuteScalar(); // execute lệnh nhé
int N = (int)Data; 
MessageBox.Show("Có " + N.ToString() + " liên hệ"); // như dữ liệu trên thì nó sẽ hiển thị có 6 liên hệ
Lenh.CommandText = "Select * From UserTCD where STT = 3"; // nhập câu lệnh SQL lấy giá trị của hàng có STT là 3 ở bảng ghi UserTCD
Lenh.Connection = KetNoi;
SqlDataReader SQL_Reader = Lenh.ExecuteReader(); // execute nó ra
if (SQL_Reader.Read())
{
  MessageBox.Show("Liên hệ : " + SQL_Reader.GetString(1)); // như trong bảng thì hàng có stt là 3 và cột thứ 1 thì là Mod nhé :) 
}
SQL_Reader.Close(); // sau khi chạy xong nhớ đóng lại
KetNoi.Close(); // sau khi chạy xong lệnh nhớ đóng lại

Cách 2 : Đọc 1 giá trị trong bảng ghi khi nhập kiểu chuỗi

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
Lenh.CommandText = "Select Count(*) From UserTCD";
Lenh.Connection = KetNoi;
object Data = Lenh.ExecuteScalar();
int N = (int)Data;
MessageBox.Show("Có " + N.ToString() + " liên hệ"); // tương tự như trên, nhưng đoạn sau sẽ khác khi mà đọc kiểu chuỗi
Lenh.CommandText = "Select * From UserTCD where Tên = 'Mod'"; //Phần nhập chuỗi phải đặt trong dấu nháy đơn 'chuỗi'
                               //Cái này ở trong SQL SERVER mới dạy, ở bài này tớ chỉ hướng dẫn sử dụng
                               //SQLS SERVER với C# thôi nhé. 
Lenh.Connection = KetNoi;
SqlDataReader SQL_Reader = Lenh.ExecuteReader();
if (SQL_Reader.Read())
{
  MessageBox.Show("Lien he : " + SQL_Reader.GetString(2)); // ở đây tớ đổi thành getstring(2) để lấy giá trị thứ 3 trong cột Mod của bảng ghi nhé -> Moderator
}
SQL_Reader.Close();
KetNoi.Close(); // xong xuôi vẫn nhớ phải đóng lại, khi cần thì phải mở lại nhé.

Cách 3 : Đọc lần lượt các giá trị trong bảng ghi theo cột

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
Lenh.CommandText = "Select Count(*) From UserTCD";
Lenh.Connection = KetNoi;
object Data = Lenh.ExecuteScalar();
int N = (int)Data;
MessageBox.Show("Có " + N.ToString() + " liên hệ");
Lenh.CommandText = "Select * From UserTCD";
Lenh.Connection = KetNoi;
SqlDataReader SQL_Reader = Lenh.ExecuteReader();
while (SQL_Reader.Read())
{
  MessageBox.Show("Lien he : " + SQL_Reader.GetString(1)); // Ở vòng lặp này sẽ đọc lần lượt các giá trị ở cột thứ 2 trong bảng ghi UserTCD
}
SQL_Reader.Close();
KetNoi.Close();

Cách 4 : Đọc lần lượt các giá trị trong bảng ghi theo cột có điều kiện :

Mẫu 1 :

 if (KetNoi.State == ConnectionState.Closed)
{
  KetNoi.Open(); //ket noi dong -> mo ket noi
}
SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
Lenh.CommandText = "Select * From UserTCD Where Nhóm='Member'; // Đây là phần thêm điều kiện là chuỗi thì sẽ có dấu ' ' nhé.
Lenh.Connection = KetNoi;
SqlDataReader SQL_Reader = Lenh.ExecuteReader();
while (SQL_Reader.Read())
{
  MessageBox.Show("Lien he : " + SQL_Reader.GetString(1)); // vẫn là đọc cột thứ 2 trong bảng ghi.
}
SQL_Reader.Close();
KetNoi.Close();

Mẫu 2 :

 if (KetNoi.State == ConnectionState.Closed)
{
  KetNoi.Open(); //ket noi dong -> mo ket noi
}
SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
Lenh.CommandText = "Select * From Contact Where Nhom=@MaNhom";
Lenh.Connection = KetNoi;
SqlParameter ParamSql = new SqlParameter("@MaNhom", SqlDbType.NVarChar);
ParamSql.Value = "Member";
Lenh.Parameters.Add(ParamSql);
SqlDataReader SQL_Reader = Lenh.ExecuteReader();
while (SQL_Reader.Read())
{
  MessageBox.Show("Lien he : " + SQL_Reader.GetString(1));
}
SQL_Reader.Close();
KetNoi.Close();

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Phần 2 : Thêm dữ liệu

Trước hết các bạn cần biết câu lệnh để thêm dữ liệu trong SQL SERVER :

Insert into Contact(STT,Ten,Email,Phone,Nhom) values("10,N'Tên Tiếng Việt','teamcodedao.com@gmail.com',84904942991,N'Tên nhóm tiếng việt'")

* Chú ý là câu lệnh SQL muốn viết tiếng việt thì phải thêm 'N' vào đằng trước nhé.

Cách 1 :

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
Lenh.CommandText = "Insert into Contact(STT,Ten,Email,Phone,Nhom) values("10,N'Tên Tiếng Việt','teamcodedao.com@gmail.com',84904942991,N'Tên nhóm tiếng việt')";
Lenh.Connection = KetNoi;
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

Cách 2

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
string SqlLenh = "Insert into Contact(STT,Ten,Email,Phone,Nhom) values(@STT,@Ten,@Email,@Phone,@Nhom)";
Lenh.CommandText = SqlLenh;
Lenh.Connection = KetNoi;
Lenh.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 10;
Lenh.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar).Value = "Tên Tiếng Việt";
Lenh.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NVarChar).Value = "banquantri@teamcodedao.com";
Lenh.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NVarChar).Value = "84904942991";
Lenh.Parameters.Add("@Nhom", SqlDbType.NVarChar).Value = "Tên nhóm tiếng việt";
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Phần 3 : Sửa dữ liệu bảng ghi

Tương tự, đây là mẫu truy vấn sửa dữ liệu bảng ghi trong SQL SERVER :

UPDATE Contact SET Ten=N'Tên cần đổi',Phone='Số điện thoại đổi' Where STT=1

Cách 1 :

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
string SqlLenh = "Update Contact set Ten=N'Tên cần đổi',Phone='Số điện thoại đổi' Where STT =1";
Lenh.CommandText = SqlLenh;
Lenh.Connection = KetNoi;
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

Cách 2 :

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
string SqlLenh = "Update Contact set Ten=@Ten,Phone=@Phone,Email=@Email Where STT =@STT";
Lenh.CommandText = SqlLenh;
Lenh.Connection = KetNoi;
Lenh.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 1;
Lenh.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar).Value = "Tên cẩn đổi";
Lenh.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NVarChar).Value = "email cần đổi";
Lenh.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NVarChar).Value = "Số phone cần đổi";
//Lenh.Parameters.Add("@Nhom", SqlDbType.NVarChar).Value = "Tên nhóm cần đổi";
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Phần 4 : Xóa dữ liệu của bản ghi

Mẫu xóa dữ liệu của bản ghi SQL SERVER :

Delete from Contact Where STT=2

Mọe, làm thì khó chứ, đập thì nhanh gọn lẹ vãi :a12:Tất nhiên khi đã thì phải bao gồm theo điều kiện xóa, ở đây là tớ xóa theo cột STT có số thứ tự là 2 nhé :).

Cách 1 :

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
string SqlLenh = "Delete from Contact Where STT=2";
Lenh.CommandText = SqlLenh;
Lenh.Connection = KetNoi;
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

Cách 2 :

SqlCommand Lenh = new SqlCommand();
Lenh.CommandType = CommandType.Text;
string SqlLenh = "Delete from Contact Where STT=@STT";
Lenh.CommandText = SqlLenh;
Lenh.Connection = KetNoi;
Lenh.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 2;
//Lenh.Parameters.Add("@Ten", SqlDbType.NVarChar).Value = "Tên";
//Lenh.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NVarChar).Value = "Email";
//Lenh.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NVarChar).Value = "Số Phone";
//Lenh.Parameters.Add("@Nhom", SqlDbType.NVarChar).Value = "Nhóm";
int Ret = Lenh.ExecuteNonQuery();
if (Ret > 0)
{
  MessageBox.Show("Okay");
}
else
{
  MessageBox.Show("Failed");
}
KetNoi.Close();

Kết thúc sơ bộ cơ bản các lệnh và các thao tác cơ bản nhất trong SQL SERVER sử dụng CSharp. Các bạn có bổ sung gì thêm vui lòng reply ngay bên dưới nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...