Jump to content
  • 0
jagan1

[Help] Request lấy thông tin sản phẩm trên shopee

Câu hỏi

Tình hình là mình request lấy thông tin sản phẩm với api của shopee (https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955) bằng autoit thì thông tin trả về ở những mục "name" sẽ bị cắt mất 5 kí tự cuối
Lvhf0SX.png
thế nhưng khi request bằng chrome đã bật ẩn danh, chưa login shopee (https://reqbin.com/) thì lại hiển thị đầy đủ mặc dù tất cả headers, cookie, referer truyền vào là giống 100% phần code autoit.
WUH9Imu.png

- Đây là code autoit

#RequireAdmin
#include <_HttpRequest.au3>

$sHeaders = "Host: shopee.vn|User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0|Accept: */*|Accept-Language: en-US,en;q=0.5|Accept-Encoding: gzip, deflate, br|X-Shopee-Language: vi|X-Requested-With: XMLHttpRequest|X-API-SOURCE: pc|If-None-Match-: 55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d|DNT: 1|Connection: keep-alive"

$sReferer = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955"

$sCookie = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi'

$sRq = _HttpRequest(2, "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955", "", $sCookie, $sReferer, $sHeaders)

ClipPut($sRq)

- Mình đã thử luôn bên python và kết quả vẫn bị thiếu như autoit

import requests, pyperclip
from requests.structures import CaseInsensitiveDict

url = "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955"

headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Host"] = "shopee.vn"
headers["User-Agent"] = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
headers["Accept"] = "*/*"
headers["Accept-Language"] = "en-US,en;q=0.5"
headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate, br"
headers["Referer"] = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955"
headers["X-Shopee-Language"] = "vi"
headers["X-Requested-With"] = "XMLHttpRequest"
headers["X-API-SOURCE"] = "pc"
headers["If-None-Match-"] = "55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d"
headers["DNT"] = "1"
headers["Connection"] = "keep-alive"
headers["Cookie"] = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi'

resp = requests.get(url, headers=headers)

pyperclip.copy(str(resp.content.decode("utf8"))) # Tương tự như ClipPut() của AutoIt

Bài viết đầu tiên của mình trong forum, mong có cao nhân giúp đỡ. Mình cảm ơn rất nhiều!

Edited by jagan1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0
5 giờ trước, jagan1 said:

Tình hình là mình request lấy thông tin sản phẩm với api của shopee (https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955) bằng autoit thì thông tin trả về ở những mục "name" sẽ bị cắt mất 5 kí tự cuối
Lvhf0SX.png
thế nhưng khi request bằng chrome đã bật ẩn danh, chưa login shopee (https://reqbin.com/) thì lại hiển thị đầy đủ mặc dù tất cả headers, cookie, referer truyền vào là giống 100% phần code autoit.
WUH9Imu.png

- Đây là code autoit


#RequireAdmin
#include <_HttpRequest.au3>

$sHeaders = "Host: shopee.vn|User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0|Accept: */*|Accept-Language: en-US,en;q=0.5|Accept-Encoding: gzip, deflate, br|X-Shopee-Language: vi|X-Requested-With: XMLHttpRequest|X-API-SOURCE: pc|If-None-Match-: 55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d|DNT: 1|Connection: keep-alive"

$sReferer = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955"

$sCookie = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi'

$sRq = _HttpRequest(2, "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955", "", $sCookie, $sReferer, $sHeaders)

ClipPut($sRq)

- Mình đã thử luôn bên python và kết quả vẫn bị thiếu như autoit


import requests, pyperclip
from requests.structures import CaseInsensitiveDict

url = "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955"

headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Host"] = "shopee.vn"
headers["User-Agent"] = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
headers["Accept"] = "*/*"
headers["Accept-Language"] = "en-US,en;q=0.5"
headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate, br"
headers["Referer"] = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955"
headers["X-Shopee-Language"] = "vi"
headers["X-Requested-With"] = "XMLHttpRequest"
headers["X-API-SOURCE"] = "pc"
headers["If-None-Match-"] = "55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d"
headers["DNT"] = "1"
headers["Connection"] = "keep-alive"
headers["Cookie"] = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi'

resp = requests.get(url, headers=headers)

pyperclip.copy(str(resp.content.decode("utf8"))) # Tương tự như ClipPut() của AutoIt

Bài viết đầu tiên của mình trong forum, mong có cao nhân giúp đỡ. Mình cảm ơn rất nhiều!

:D mỵ copy code bạn chạy y change ..mà sao nó ra full tên nhể :167788066751813:

ybnHTFI.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
  • 0
8 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

:D mỵ copy code bạn chạy y change ..mà sao nó ra full tên nhể :167788066751813:

ybnHTFI.png

Chạy trên code thì lúc được lúc không, mình chưa hiểu vấn đề ở đây là bị gì. Sáng nay mình vừa chạy lại trên autoit, dùng cookie cũ mà vẫn get dc full.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
  • 0
4 giờ trước, jagan1 said:

Chạy trên code thì lúc được lúc không, mình chưa hiểu vấn đề ở đây là bị gì. Sáng nay mình vừa chạy lại trên autoit, dùng cookie cũ mà vẫn get dc full.

do shopee chặn ip thì phải :v bạn change ip, useragent nữa là được nhé :D 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời câu hỏi này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...