Jump to content

Recommended Posts

On 7/1/2019 at 06:16, Huân Hoàng said:

ẩn

mình bị mắc ở phần login ,, 
{
  "message": "error_require_captcha",
  "err_message": ""
}

bạn nào giúp mình vs :(

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
6 giờ trước, obito said:

mình bị mắc ở phần login ,, 
{
  "message": "error_require_captcha",
  "err_message": ""
}

bạn nào giúp mình vs :(

tin nhắn báo lỗi kìa bạn :c12:

yêu cầu phải nhập captcha nhé bạn.. 

6 giờ trước, obito said:

mình bị mắc ở phần login ,, 
{
  "message": "error_require_captcha",
  "err_message": ""
}

bạn nào giúp mình vs :(

tin nhắn báo lỗi kìa bạn :c12:

yêu cầu phải nhập captcha nhé bạn.. 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Cho hỏi code của chủ thớt thế nào thì nó báo là đã log thành công 

Edited by Ha Le

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
8 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Có ảnh đó bạn.. nhưng giờ api ver 1 shoppe nó đóng rồi thì phải, giờ sang api v2 rồi...

Mình request tới trang này https://shopee.vn/api/v2/authentication/login,  cookie cooking header đầy đủ các thủ tục, thậm chí bê nguyên header gốc vào mà ko hiểu sao bị 403 FORBIDDEN. Mod có cách nào ko ?

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
6 giờ trước, quimao said:

Mình request tới trang này https://shopee.vn/api/v2/authentication/login,  cookie cooking header đầy đủ các thủ tục, thậm chí bê nguyên header gốc vào mà ko hiểu sao bị 403 FORBIDDEN. Mod có cách nào ko ?

puHlH7T.png

đúng trang đó rồi đấy bạn, rảnh mỵ update login ver2 lên =.=''

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
18 giờ trước, quimao said:

@Thiên Chi Kiều NữMod dùng autoit , python hay c#, mình chỉ quen mỗi autoit, mod chỉ mình cách request đi :167788116751808:

mỵ xài c# ...bạn có thể nhìn theo c# rồi viết autoit cũng được mà.. na ná nhau.. khó chỗ nào up code lên mỵ chỉ :v

update đăng nhập ver 2.0 bài bên c# cho bạn tham khảo

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

@Thiên Chi Kiều Nữ Mình vẫn bị lỗi 403 dù đã thử mọi cách với autoit, tuy nhiên khi sử dụng php thì lại ok ko hiểu vấn đề nằm ở đâu nữa. Có khi nằm ở udf _httprequest hay sao ấy mong bác @Huân Hoàng update vậy
code autoit :

Local $csrftoken = '', $aStr = StringSplit('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', '')
	For $i = 1 To 32
		$csrftoken &= $aStr[Random(1, $aStr[0], 1)]
	Next
$sHeader='User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1'&@CRLF
;~ $sHeader&='X-API-SOURCE: rweb'&@CRLF
;~ $sHeader&='Accept: application/json'&@CRLF
;~ $sHeader&='x-shopee-language: vi'&@CRLF
;~ $sHeader&='x-requested-with: XMLHttpRequest'&@CRLF
;~ $sHeader&='If-None-Match-: 55b03-56fa007aaeb6a7efbaa9c28a1a977cc1'&@CRLF
;~ $sHeader&='Content-Type: application/json'&@CRLF
$sHeader&='x-csrftoken: '&$csrftoken&@CRLF
;~ $sHeader&='origin: https://shopee.vn'&@CRLF
;~ $sHeader&='sec-Fetch-Site: same-origin'&@CRLF
;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Mode: cors'&@CRLF
;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Dest: empty'&@CRLF
$sHeader&='Referer: https://shopee.vn/buyer/login'&@CRLF
;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/buyer/login','','','','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1')
;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/user/login_status','','','https://shopee.vn/buyer/login','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1')
$sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/authentication/login',$sFormSubmit,'csrftoken='&$csrftoken,'https://shopee.vn/buyer/login',$sHeader)
ConsoleWrite($sRequest)

Code php:

		$curl = curl_init();
		curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,$url); 
		curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $sFormSubmit);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
		'User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1',
		'x-csrftoken: 24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2',
		'cookie: SPC_EC=-; REC_T_ID=1dc70612-e36b-11ea-9641-ccbbfeddd5e8; SPC_R_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_IA=-1; SPC_F=zlmxfRxFU8Ocd7GFUytq4tMjL45WIYxK; REC_T_ID=1dc948a4-e36b-11ea-98c5-3c15fb3af0ee; SPC_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_SI=woom9z5ktib2kyga75skml88cmuupil2; SPC_R_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; G_ENABLED_IDPS=google; _gcl_au=1.1.1228379888.1597985977; _fbp=fb.1.1597985977094.1547819837; AMP_TOKEN=%24NOT_FOUND; _ga=GA1.2.1352332207.1597985977; _gid=GA1.2.520580641.1597985977; csrftoken=24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2',
		'referer: https://shopee.vn/buyer/login',
		));
		$response = curl_exec($curl);
		$last_url = curl_getinfo($curl, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
		print_r($response);
		curl_close($curl);

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
39 phút trước, quimao said:

@Thiên Chi Kiều Nữ Mình vẫn bị lỗi 403 dù đã thử mọi cách với autoit, tuy nhiên khi sử dụng php thì lại ok ko hiểu vấn đề nằm ở đâu nữa. Có khi nằm ở udf _httprequest hay sao ấy mong bác @Huân Hoàng update vậy
code autoit :


Local $csrftoken = '', $aStr = StringSplit('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', '')
	For $i = 1 To 32
		$csrftoken &= $aStr[Random(1, $aStr[0], 1)]
	Next
$sHeader='User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1'&@CRLF
;~ $sHeader&='X-API-SOURCE: rweb'&@CRLF
;~ $sHeader&='Accept: application/json'&@CRLF
;~ $sHeader&='x-shopee-language: vi'&@CRLF
;~ $sHeader&='x-requested-with: XMLHttpRequest'&@CRLF
;~ $sHeader&='If-None-Match-: 55b03-56fa007aaeb6a7efbaa9c28a1a977cc1'&@CRLF
;~ $sHeader&='Content-Type: application/json'&@CRLF
$sHeader&='x-csrftoken: '&$csrftoken&@CRLF
;~ $sHeader&='origin: https://shopee.vn'&@CRLF
;~ $sHeader&='sec-Fetch-Site: same-origin'&@CRLF
;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Mode: cors'&@CRLF
;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Dest: empty'&@CRLF
$sHeader&='Referer: https://shopee.vn/buyer/login'&@CRLF
;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/buyer/login','','','','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1')
;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/user/login_status','','','https://shopee.vn/buyer/login','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1')
$sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/authentication/login',$sFormSubmit,'csrftoken='&$csrftoken,'https://shopee.vn/buyer/login',$sHeader)
ConsoleWrite($sRequest)

Code php:


		$curl = curl_init();
		curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,$url); 
		curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $sFormSubmit);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
		'User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1',
		'x-csrftoken: 24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2',
		'cookie: SPC_EC=-; REC_T_ID=1dc70612-e36b-11ea-9641-ccbbfeddd5e8; SPC_R_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_IA=-1; SPC_F=zlmxfRxFU8Ocd7GFUytq4tMjL45WIYxK; REC_T_ID=1dc948a4-e36b-11ea-98c5-3c15fb3af0ee; SPC_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_SI=woom9z5ktib2kyga75skml88cmuupil2; SPC_R_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; G_ENABLED_IDPS=google; _gcl_au=1.1.1228379888.1597985977; _fbp=fb.1.1597985977094.1547819837; AMP_TOKEN=%24NOT_FOUND; _ga=GA1.2.1352332207.1597985977; _gid=GA1.2.520580641.1597985977; csrftoken=24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2',
		'referer: https://shopee.vn/buyer/login',
		));
		$response = curl_exec($curl);
		$last_url = curl_getinfo($curl, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
		print_r($response);
		curl_close($curl);

 

Mỵ không hiểu bạn đang làm gì cho lắm...đây không phải bạn đăng nhập mà là sử dụng cookie đã đăng nhập thì đúng hơn..

Code autoit thiếu tùm lum, header thì bạn làm sai rồi , hãy đọc lại phần tài liệu Hr của thím @Huân Hoàng nhé. 

dZV8X1U.png

Phần nạp cookie vô cũng ko đúng, bạn đi nạp mỗi csrf_token :v ..

Tham số UserAgent được nạp qua hàm set useragent nhé bạn...

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...