Jump to content
Wikipedia

[Tháng 3] Tặng ae code checkout shopee - trị giá 10tr

Recommended Posts

Bác ơi. Em làm theo bác mà nó cứ báo lỗi giỏ hàng là sao ạ. Các bác giúp e với. 

E dùng thử cái php của admin rồi mà nó vẫn báo lỗi ạ!

:a32::a32::a32::a32::a32:

----------------------------------------------------------- Ghép bài-----------------------------------------------------------------------

Đây là cái e nhận được sau khi gọi checkout/get, ko biết có sai gì không ạ?

{"cart_type":0,"shipping_orders":[{"logistics":{"non_integrated_channelids":[],"logistic_service_types":{"standard":{"name":"V\u1eadn Chuy\u1ec3n Nhanh","max_cost":4713000000,"channel_ids":[50010,50011,50012,50015],"min_cost":2635000000,"priority":2,"consolidated_logistic_info":{"shopee_max_cost":750000000,"shop_promo_only_min_cost":2635000000,"shop_promo_only_max_cost":4713000000,"enabled":true,"shopee_min_cost":0},"identifier":"standard","enabled":true,"sla_msg":""}},"logistic_channels":{"50010":{"channel_data":{"category":15,"cashless":0,"display_name":"Viettel Post","name":"Viettel Post","is_mask_channel":0,"channelid":50010,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":3,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":15},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":4713000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":750000000,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3963000000,"seller":0},"cost":750000000,"original_cost":4713000000,"discount_amount":3963000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":4713000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":4713000000,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3963000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3963000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"COD_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":4713000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"delay_message":"","estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-24","he_pt":0,"cdt_max":3.78,"he_cdt":1,"apt":0.0,"cdt_min":0.9,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1614151335,"is_rapid_sla":false,"max_days":7,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":7,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50011":{"channel_data":{"category":14,"cashless":0,"display_name":"Giao H\u00e0ng Nhanh","name":"Giao H\u00e0ng Nhanh","is_mask_channel":0,"channelid":50011,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":4,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":14},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":3932500000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":0,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3932500000,"seller":0},"cost":0,"original_cost":3932500000,"discount_amount":3932500000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":3932500000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":3932500000,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3932500000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3932500000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"COD_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":3932500000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"delay_message":"","estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":2.69,"he_cdt":0,"apt":0.0,"cdt_min":0.66,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"is_rapid_sla":false,"max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50012":{"channel_data":{"category":17,"cashless":0,"display_name":"Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m","name":"Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m","is_mask_channel":0,"channelid":50012,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":7,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":17},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":4340000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":350000000,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3990000000,"seller":0},"cost":350000000,"original_cost":4340000000,"discount_amount":3990000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":4340000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":4340000000,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3990000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3990000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"COD_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":4340000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"delay_message":"","estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":2.92,"he_cdt":0,"apt":0.0,"cdt_min":0.61,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"is_rapid_sla":false,"max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50015":{"channel_data":{"category":29,"cashless":0,"display_name":"VNPost Nhanh","name":"VNPost Nhanh","is_mask_channel":0,"channelid":50015,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":6,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":29},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47728,"estimated_shipping_fee":2635000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":0,"discount_promotion_rule_id":41544,"rebate_promotion_rule_id":41544,"discounts":{"shopee":2635000000,"seller":0},"cost":0,"original_cost":2635000000,"discount_amount":2635000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":2635000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":2635000000,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-2635000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":2635000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"COD_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":2635000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"delay_message":"","estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":1.74,"he_cdt":1,"apt":0.0,"cdt_min":0.98,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"is_rapid_sla":false,"max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null}},"integrated_channelids":[50010,50011,50015,50012],"voucher_wallet_checking_channel_ids":[50010,50011,50015,50012]},"selected_logistic_channelid":50011,"cod_fee":0,"order_total":10547500000,"shipping_id":1,"shopee_shipping_discount_id":42657,"selected_logistic_channelid_with_warning":null,"shipping_fee_discount":0,"shipping_group_description":"","selected_preferred_delivery_time_option_id":0,"buyer_remark":null,"buyer_address_data":{"tax_address":"","error_status":"","address_type":0,"addressid":56743703},"order_total_without_shipping":6615000000,"tax_payable":0,"amount_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":3932500000,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3932500000,"VOUCHER_DISCOUNT":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3932500000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":6615000000,"TAX_EXEMPTION":0,"shop_promo_only":true,"COD_FEE":0,"TAX_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"buyer_ic_number":"","fulfillment_info":{"fulfillment_flag":64,"fulfillment_source":"","managed_by_sbs":false,"order_fulfillment_type":2,"warehouse_address_id":0},"voucher_wallet_checking_channel_ids":[50010,50011,50015,50012],"shoporder_indexes":[0],"shipping_fee":3932500000,"tax_exemption":0,"shipping_group_icon":""}],"disabled_checkout_info":{"auto_popup":false,"description":"","error_infos":[]},"timestamp":1613546474,"checkout_price_data":{"shipping_subtotal":3932500000,"shipping_discount_subtotal":0,"shipping_subtotal_before_discount":3932500000,"bundle_deals_discount":null,"group_buy_discount":0,"merchandise_subtotal":6615000000,"tax_payable":0,"buyer_txn_fee":0,"credit_card_promotion":null,"promocode_applied":null,"shopee_coins_redeemed":null,"total_payable":10547500000,"tax_exemption":0},"client_id":0,"promotion_data":{"promotion_msg":"","price_discount":0,"can_use_coins":false,"voucher_info":{"coin_earned":0,"promotionid":0,"discount_percentage":0,"discount_value":0,"voucher_code":null,"reward_type":0,"coin_percentage":0,"used_price":0},"coin_info":{"coin_offset":0,"coin_earn":0,"coin_earn_by_voucher":0,"coin_used":0},"free_shipping_voucher_info":{"free_shipping_voucher_id":0,"disabled_reason":null,"free_shipping_voucher_code":""},"applied_voucher_code":null,"shop_voucher_entrances":[{"status":false,"shopid":317481388}],"card_promotion_enabled":false,"invalid_message":null,"card_promotion_id":null,"voucher_code":null,"use_coins":false},"payment_channel_info":{"channels":[{"subcategory":28,"is_new":false,"kyc_enforcement_needed":false,"currency":"VND","disabled_reason_learn_more_button_text":"","pin_set_up_needed":false,"spm_option_info":"","category":28,"disabled_reason_learn_more":"","wallet_balance":0,"name_label":"label_airpay_wallet","payment_channel_banners":[],"priority":3,"icon_background":"","version":2,"has_wallet":false,"channel_behavior":{"disable_instruction":false,"disable_cancel":false},"extra_data":{"include_shipping_and_discounts":false,"sub_description_1":"","banned_categories":[],"expiry_extension":0,"voucher_payment_type":0,"min_amount":0,"eligible_transfer":"","sub_description_2":"","expiry_duration":0,"price_limit":0,"max_checkout_price":0},"spm_channel_id":5001800,"disabled_reason_key":0,"preselect_disabled":false,"description":"","info_link":"","be_channel_id":50040,"promotion_info":{"text":"","voucher_payment_type":[]},"flag":44023419240449,"activation_needed":true,"groups":{"bank_transfer":false,"installment":false,"airpay":true,"immediate":true,"credit_card":false,"wallet":true,"cod":false,"spm_channel":true,"general_card":false,"bank_account":false},"option_keys_name":[],"topup_needed":false,"icon":"https://shopee.vn/static/images/ic_paymentoption_airpay.png","name":"V\u00ed AirPay","info_text":"","country":"VN","payment_result_text":"","enabled":false,"pin_reset_needed":false,"channel_id":5001800,"always_show":false,"sub_description_info":{"second":{"text":"","highlight":false},"first":{"text":"","highlight":false}},"balance":0,"disabled_reason":"V\u00ed AirPay c\u1ee7a b\u1ea1n ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00edch ho\u1ea1t ho\u1eb7c ch\u01b0a li\u00ean k\u1ebft v\u1edbi t\u00e0i kho\u1ea3n ng\u00e2n h\u00e0ng. H\u00e3y nh\u1ea5n Thi\u1ebft l\u1eadp ngay \u0111\u1ec3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u!","always_expanded":true},{"channelid":59000,"subcategory":6,"is_new":false,"currency":"VND","disabled_reason_learn_more_button_text":"","spm_option_info":"","category":6,"disabled_reason_learn_more":"","wallet_balance":0,"name_label":"label_cod","payment_channel_banners":[],"priority":87,"icon_background":"","version":1,"channel_behavior":{},"extra_data":{"include_shipping_and_discounts":true,"voucher_payment_type":0,"banned_categories":[],"expiry_extension":0,"sub_description_1":"","min_amount":0,"eligible_transfer":"","sub_description_2":"","expiry_duration":259200,"price_limit":0,"max_checkout_price":0},"spm_channel_id":0,"disabled_reason_key":0,"preselect_disabled":false,"description":"Cash on Delivery","info_link":"","be_channel_id":59000,"promotion_info":{"text":"","voucher_payment_type":[]},"flag":10995116286035,"groups":{"bank_transfer":false,"installment":false,"airpay":false,"immediate":false,"credit_card":false,"wallet":false,"cod":true,"spm_channel":false,"general_card":false,"bank_account":false},"option_keys_name":[],"has_wallet":false,"icon":"https://mall.shopee.vn/static/images/ic_paymentoption_cod.png","name":"Thanh to\u00e1n khi nh\u1eadn h\u00e0ng","info_text":"","country":"VN","payment_result_text":"","enabled":true,"always_show":false,"sub_description_info":{"second":{"highlight":false,"text":""},"first":{"text":"","highlight":false}},"disabled_reason":""}],"promotion_info":{"text":""},"grouping_info":{"groups":[{"display_info":{"name":"V\u00ed AirPay","info_link":"","info_text":"","icon_background":"#ffffff","promotion_info":{},"channel_id":5001800,"version":2,"icon":"https://shopee.vn/static/images/ic_paymentoption_airpay.png"},"group_id":0,"to_combine":[5001800,5002900]}]}},"dropshipping_info":null,"selected_payment_channel_data":{"version":1,"payment_channelid":59000,"option_info":"","text_info":{}},"shoporders":[{"shop":{"remark_type":0,"support_ereceipt":false,"images":"","is_official_shop":false,"cb_option":false,"shopid":317481388,"shop_name":"Ng\u00f4i Nh\u00e0 Ti\u1ec7n L\u1ee3i 24H"},"buyer_remark":null,"shipping_fee":3932500000,"order_total":10547500000,"shipping_id":1,"buyer_ic_number":"","items":[{"itemid":7763372648,"is_add_on_sub_item":false,"image":"9ac00286ccc1725baaabf2a365701c8a","shopid":317481388,"opc_extra_data":{"slash_price_activity_id":0},"promotion_id":0,"add_on_deal_id":0,"modelid":51858824533,"offerid":0,"source":"","checkout":true,"item_group_id":0,"service_by_shopee_flag":false,"none_shippable_full_reason":"","price":6615000000,"is_flash_sale":false,"categories":[{"catids":[87,2359,13936]}],"shippable":true,"name":"M\u00f3c treo qu\u1ea7n \u00e1o \u0111a n\u0103ng 9 l\u1ed7 - SmartHouseware24","none_shippable_reason":"","is_pre_order":false,"stock":0,"model_name":"","quantity":1}],"logistics":{"non_integrated_channelids":[],"integrated_channelids":[50010,50011,50015,50012],"logistic_channels":{"50010":{"channel_data":{"category":15,"cashless":0,"display_name":"Viettel Post","name":"Viettel Post","is_mask_channel":0,"channelid":50010,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":3,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":15},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":4713000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":750000000,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3963000000,"seller":0},"cost":750000000,"original_cost":4713000000,"discount_amount":3963000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":4713000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":4713000000,"COD_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3963000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3963000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":4713000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"is_rapid_sla":false,"estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-24","he_pt":0,"cdt_max":3.78,"he_cdt":1,"apt":0.0,"cdt_min":0.9,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1614151335,"delay_message":"","max_days":7,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":7,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50011":{"channel_data":{"category":14,"cashless":0,"display_name":"Giao H\u00e0ng Nhanh","name":"Giao H\u00e0ng Nhanh","is_mask_channel":0,"channelid":50011,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":4,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":14},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":3932500000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":0,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3932500000,"seller":0},"cost":0,"original_cost":3932500000,"discount_amount":3932500000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":3932500000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":3932500000,"COD_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3932500000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3932500000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":3932500000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"is_rapid_sla":false,"estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":2.69,"he_cdt":0,"apt":0.0,"cdt_min":0.66,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"delay_message":"","max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50012":{"channel_data":{"category":17,"cashless":0,"display_name":"Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m","name":"Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m","is_mask_channel":0,"channelid":50012,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":7,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":17},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47938,"estimated_shipping_fee":4340000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":350000000,"discount_promotion_rule_id":42657,"rebate_promotion_rule_id":42657,"discounts":{"shopee":3990000000,"seller":0},"cost":350000000,"original_cost":4340000000,"discount_amount":3990000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":4340000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":4340000000,"COD_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3990000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3990000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":4340000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"is_rapid_sla":false,"estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":2.92,"he_cdt":0,"apt":0.0,"cdt_min":0.61,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"delay_message":"","max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null},"50015":{"channel_data":{"category":29,"cashless":0,"display_name":"VNPost Nhanh","name":"VNPost Nhanh","is_mask_channel":0,"channelid":50015,"enabled":true,"extra_flag":0,"min_amount_need_ic":0,"priority":6,"warning_msg":"","flag":695834330257,"warning":"","maintenance":0,"need_check_ic":false,"is_show_preferred_delivery_option":1,"address_type":0,"cod_supported":true,"shipping_method":29},"cost_info":{"discount_promotion_rule_snapshot_id":47728,"estimated_shipping_fee":2635000000,"enjoy_discount":true,"discounted_shipping_fee":0,"discount_promotion_rule_id":41544,"rebate_promotion_rule_id":41544,"discounts":{"shopee":2635000000,"seller":0},"cost":0,"original_cost":2635000000,"discount_amount":2635000000},"preferred_delivery_instructions":{"options":[]},"shippability_info":{"next_available_date":"","able_to_ship":true},"shipping_fee_data":{"cod_fee":0,"shipping_fee_before_discount":2635000000,"shipping_fee_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":2635000000,"COD_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-2635000000,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":2635000000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":0,"shop_promo_only":true,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0},"chargeable_shipping_fee":2635000000},"days_to_deliver":5,"preferred_delivery_time_info":{"alert_msg":"","options":[{"option_id":0,"name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","short_name":"T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c ng\u00e0y trong tu\u1ea7n","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 nh\u00e0 ri\u00eang, lu\u00f4n c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn h\u00e0ng"},{"option_id":1,"name":"Ch\u1ec9 giao h\u00e0ng gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","short_name":"Gi\u1edd h\u00e0nh ch\u00ednh","description":"Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u1ecba ch\u1ec9 v\u0103n ph\u00f2ng/c\u01a1 quan"}]},"cover_shipping_fee":false,"delivery_data":{"is_rapid_sla":false,"estimated_delivery_date_from":1613805735,"is_shopee_24h":false,"min_days":3,"detail_info":{"edt_max_dt":"2021-02-22","he_pt":0,"cdt_max":1.74,"he_cdt":1,"apt":0.0,"cdt_min":0.98,"edt_min_dt":"2021-02-20"},"estimated_delivery_date_to":1613978535,"delay_message":"","max_days":5,"estimated_delivery_time_min":3,"display_mode":"edt_by_date","is_cross_border":false,"estimated_delivery_time_max":5,"has_edt":true},"cod_data":{"cod_available":true},"guarantee_extension_period":null}},"logistic_service_types":{"standard":{"name":"V\u1eadn Chuy\u1ec3n Nhanh","max_cost":4713000000,"channel_ids":[50010,50011,50012,50015],"min_cost":2635000000,"priority":2,"consolidated_logistic_info":{"shopee_max_cost":750000000,"shop_promo_only_min_cost":2635000000,"shop_promo_only_max_cost":4713000000,"enabled":true,"shopee_min_cost":0},"identifier":"standard","enabled":true,"sla_msg":""}},"voucher_wallet_checking_channel_ids":[50010,50011,50015,50012]},"selected_preferred_delivery_time_option_id":0,"selected_logistic_channelid":50011,"cod_fee":0,"tax_payable":0,"buyer_address_data":{"tax_address":"","error_status":"","address_type":0,"addressid":56743703},"shipping_fee_discount":0,"order_total_without_shipping":6615000000,"tax_exemption":0,"amount_detail":{"BASIC_SHIPPING_FEE":3932500000,"COD_FEE":0,"SHOPEE_OR_SELLER_SHIPPING_DISCOUNT":-3932500000,"VOUCHER_DISCOUNT":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SELLER":0,"SELLER_ESTIMATED_INSURANCE_FEE":0,"SELLER_ESTIMATED_BASIC_SHIPPING_FEE":0,"SHIPPING_DISCOUNT_BY_SHOPEE":3932500000,"INSURANCE_FEE":0,"ITEM_TOTAL":6615000000,"TAX_EXEMPTION":0,"shop_promo_only":true,"TAX_FEE":0,"SELLER_ONLY_SHIPPING_DISCOUNT":0}}],"can_checkout":true,"order_update_info":{},"buyer_txn_fee_info":{}}

Em sợ là e lm cái checkout/get sai nên data để checkorder nó không đúng nhưng chưa biết có phải không ạ?

Các pro giúp e với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...