Jump to content

Recommended Posts

On 4/8/2021 at 10:48, itmanvn said:

Cứ khoảng 4,5 item là null :classic_blush:

Cứ khoảng 4,5 item là null :classic_blush:

hiện tại t get được tầm 3 item, t cho sleep 0.7s :)). Bác có solution nào ngon chưa.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Chào các bạn, mình có làm theo hướng dẫn và đã login được rồi, tuy nhiên mình gặp 2 vấn đề:

1. phần Cookies mình phải chuyển thành Cookies = new CookieDictionary(), cho mình hỏi có phải là vì sai thư viện không ạ?

2. Mình cần truy cập vào phần quảng cáo của shopee, và lấy toàn bộ danh sách chiến dịch, mục đích để có thể thêm từ khoá hàng loạt và từ đó có thể chỉnh chiến lược giá thầu tự động cho chiến dịch khi chưa đạt được vị trí quảng cáo cần thiết.

Rất mong được sự trợ giúp từ các bạn

 string UserName = "***";
      //string Password = "***";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      string KetQua = response.ToString();
      string Password_Hash = "***";
      String Csrf_Token = "***"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ      
      request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token);

      request.Referer = "https://shopee.vn/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      response.None();

      request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      
      string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}";
      response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json");
      KetQua = response.ToString();
      //request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      //request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      //request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      //request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      //response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/");
      //KetQua = response.ToString();
      //MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/");

      KetQua = response.ToString();
      File.WriteAllText("res.html", KetQua);
      Process.Start("res.html");

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
16 giờ trước, ducho said:

Chào các bạn, mình có làm theo hướng dẫn và đã login được rồi, tuy nhiên mình gặp 2 vấn đề:

1. phần Cookies mình phải chuyển thành Cookies = new CookieDictionary(), cho mình hỏi có phải là vì sai thư viện không ạ?

2. Mình cần truy cập vào phần quảng cáo của shopee, và lấy toàn bộ danh sách chiến dịch, mục đích để có thể thêm từ khoá hàng loạt và từ đó có thể chỉnh chiến lược giá thầu tự động cho chiến dịch khi chưa đạt được vị trí quảng cáo cần thiết.

Rất mong được sự trợ giúp từ các bạn


 string UserName = "***";
      //string Password = "***";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      string KetQua = response.ToString();
      string Password_Hash = "***";
      String Csrf_Token = "***"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ      
      request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token);

      request.Referer = "https://shopee.vn/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      response.None();

      request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      
      string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}";
      response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json");
      KetQua = response.ToString();
      //request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      //request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      //request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      //request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      //response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/");
      //KetQua = response.ToString();
      //MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/");

      KetQua = response.ToString();
      File.WriteAllText("res.html", KetQua);
      Process.Start("res.html");

 

1. Được nhé bạn .. vô được là được

2. Bạn muốn lấy cái này à ??

L62X1e4.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Mình muốn lấy hết toàn bộ danh sách các chiến dịch quảng cáo kèm theo các thông số => sau đó check với danh sách từ khoá từ excel để thêm sửa từ khoá cho từng chiến dịch á Mỵ, nên ý tưởng là mình định lấy phần source html để có link truy cập vào các chiến dịch, có hợp lý không Mỵ 

https://prnt.sc/1w4f8n6

 

như bên httprequest autoit thì có dạng trả về html, nên minh cũng đang muốn làm điều tương tự như vậy

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
10 giờ trước, ducho said:

Mình muốn lấy hết toàn bộ danh sách các chiến dịch quảng cáo kèm theo các thông số => sau đó check với danh sách từ khoá từ excel để thêm sửa từ khoá cho từng chiến dịch á Mỵ, nên ý tưởng là mình định lấy phần source html để có link truy cập vào các chiến dịch, có hợp lý không Mỵ 

https://prnt.sc/1w4f8n6

 

như bên httprequest autoit thì có dạng trả về html, nên minh cũng đang muốn làm điều tương tự như vậy

Là link đó đấy bạn... bạn F12 bắt header rồi lấy data theo link api của web nhé.dạng như thế này :

Trích dẫn

data trả về cho bạn sẽ có thông tin product quảng cáo :

ISfax1S.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
csrftoken=w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E;
SPC_R_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; SPC_IA=-1; 
SPC_EC="QUI1RGdkdVlxWW5PTVo0WT/sWa1mdnlOae7cjYCmXUN98VHdFYDJeKdlE0pPOa457Q41bqsqVv0pcWlRkEvC9CSyFfjssUKgXHlKawdCj25M6ZqCJ9nzetFQCPyMkkNWRdtac7XYnb7GvhWZK/LNtSZE0b+Jmcy3poCNzqQXWSA="; SPC_F=rITSaj3GxOzE3qp5oJ3bdDhTF8IlatIJ; REC_T_ID=8cf18b8c-2d7b-11ec-a550-b49691a0054c; 
SPC_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; 
SPC_SI=mall.shO77lJmhtrQicnXnvXqRNDFyW9y3bq6; SPC_R_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; SPC_U=55583955; SPC_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; 
SPC_ST=".MnNmM2Q1NDhZaGxDSVYxYpX8235VGE4PQJ9nqM7wKZ/p6SkQubPRyLPE8ez8kDgWBt72tKTpHC1JyssxIhd7327r00f3wmBhPgAQU7VyOB29o3881lFQAKeWi/0Nn9M4zN7XeLimBcFUJfaC/vUUOcecGHa5BA0P97KrjwfdRSdPBCAInq7GMYSLkDCpnpVTDEBwK1fUaW7nYjnwD8ovUg=="; SPC_CLIENTID=cklUU2FqM0d4T3pFkssagdqcipbusbgr

Mỵ ơi, mình có xuất cookie ra xem thử thì không tìm ra giá trị SPC_CDS= để điền vào link request

Còn request như này thì lại báo lỗi tại link Get

			request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage");

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
1 giờ trước, ducho said:

csrftoken=w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E;
SPC_R_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; SPC_IA=-1; 
SPC_EC="QUI1RGdkdVlxWW5PTVo0WT/sWa1mdnlOae7cjYCmXUN98VHdFYDJeKdlE0pPOa457Q41bqsqVv0pcWlRkEvC9CSyFfjssUKgXHlKawdCj25M6ZqCJ9nzetFQCPyMkkNWRdtac7XYnb7GvhWZK/LNtSZE0b+Jmcy3poCNzqQXWSA="; SPC_F=rITSaj3GxOzE3qp5oJ3bdDhTF8IlatIJ; REC_T_ID=8cf18b8c-2d7b-11ec-a550-b49691a0054c; 
SPC_T_ID="92fQmumqO1jpCR5QOkRd2li+sCkWecTW5CvuRWA4uzJ2jQc8XtqbgY2+ZoD+yLzEPJFxpi1CkO3PdtU6ZXC1pZosuiyOKsvABa345oDrnT8="; 
SPC_SI=mall.shO77lJmhtrQicnXnvXqRNDFyW9y3bq6; SPC_R_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; SPC_U=55583955; SPC_T_IV="S50+uRSzpsvFdO0WvKQ09A=="; 
SPC_ST=".MnNmM2Q1NDhZaGxDSVYxYpX8235VGE4PQJ9nqM7wKZ/p6SkQubPRyLPE8ez8kDgWBt72tKTpHC1JyssxIhd7327r00f3wmBhPgAQU7VyOB29o3881lFQAKeWi/0Nn9M4zN7XeLimBcFUJfaC/vUUOcecGHa5BA0P97KrjwfdRSdPBCAInq7GMYSLkDCpnpVTDEBwK1fUaW7nYjnwD8ovUg=="; SPC_CLIENTID=cklUU2FqM0d4T3pFkssagdqcipbusbgr

Mỵ ơi, mình có xuất cookie ra xem thử thì không tìm ra giá trị SPC_CDS= để điền vào link request

Còn request như này thì lại báo lỗi tại link Get


			request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage");

 

giá trị SPC_CDS bạn điền số bất kỳ cũng được, miễn sao nó giống với giá trị SPC_CDS trong cookie. 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      string KetQua = response.ToString();
      string Password_Hash = "03188f5f1d55bef7d4b885d2c4788aee43f957b420aa4bf1de1cac6e65a33448";
      String Csrf_Token = "w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ      
      request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token);

      request.Referer = "https://shopee.vn/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      response.None();            

      request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      
      string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}";
      response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json");
      KetQua = response.ToString();
      // login xong - thử truy cập 1 link khác
      request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
     

      request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly?from=1633712400&to=1634269939&type=all&group=last-seven-days";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      request.Cookies.Add("SPC_CDS", "aea0d977 - 8211 - 47a4 - be32 - 3183766005d0");
      // get cookie
      string name = request.Cookies.ToString();
      File.WriteAllText("log.txt", name, Encoding.Unicode);
      Regex reg = new Regex(@"SPC_CDS=(?<hour>.*?)");
      Match resurl = reg.Match(name);
      MessageBox.Show(name, "Thông báo PSC", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      String url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?";
      url += "SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0"; //+ resurl.ToString();
      url += "&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20";
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

Full code minh làm như trên, mỵ xem giúp mình với

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
4 giờ trước, ducho said:

HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      string KetQua = response.ToString();
      string Password_Hash = "03188f5f1d55bef7d4b885d2c4788aee43f957b420aa4bf1de1cac6e65a33448";
      String Csrf_Token = "w9jOKiw6xxFTtofFMV6h6yq43uDvA23E"; //Cái này dễ, các bạn tự viết hàm nhé, 32 ký tự bất kỳ      
      request.Cookies.Add("csrftoken", Csrf_Token);

      request.Referer = "https://shopee.vn/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/buyer/login");
      response.None();            

      request.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/";
      request.AddHeader("x-csrftoken", Csrf_Token);
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      
      string Data = @"{""phone"":""" + UserName + @""",""password"":""" + Password_Hash + @""",""support_whats_app"":true}";
      response = request.Post("https://shopee.vn/api/v2/authentication/login/", Data, "application/json");
      KetQua = response.ToString();
      // login xong - thử truy cập 1 link khác
      request.Referer = "https://shopee.vn/user/account/";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/user/profile/get/");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
     

      request.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/marketing/pas/assembly?from=1633712400&to=1634269939&type=all&group=last-seven-days";
      request.AddHeader("x-api-source", "pc");
      request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
      request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      request.Cookies.Add("SPC_CDS", "aea0d977 - 8211 - 47a4 - be32 - 3183766005d0");
      // get cookie
      string name = request.Cookies.ToString();
      File.WriteAllText("log.txt", name, Encoding.Unicode);
      Regex reg = new Regex(@"SPC_CDS=(?<hour>.*?)");
      Match resurl = reg.Match(name);
      MessageBox.Show(name, "Thông báo PSC", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      String url = "https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?";
      url += "SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0"; //+ resurl.ToString();
      url += "&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20";
      response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?SPC_CDS=aea0d977-8211-47a4-be32-3183766005d0&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

Full code minh làm như trên, mỵ xem giúp mình với

Mỵ test bằng nạp cookie chạy bình thường mà nhỉ ??

HttpRequest request = new HttpRequest()
{
  UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36",
  Cookies = Cucki, //Nạp cookie shopee vào
};
request.Referer = "https://shopee.vn/";
request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
request.AddHeader("x-shopee-language", "vi");
HttpResponse response = request.Get("https://banhang.shopee.vn/api/marketing/v3/pas/homepage/?SPC_CDS=1&SPC_CDS_VER=2&campaign_state=all&sort_key=mtime&sort_direction=1&search_content=&start_time=1633712400&end_time=1634317199&offset=0&limit=20");
string KetQua = response.ToString();

wdi6Gjt.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Copy toàn bộ cookie đăng nhập từ webrowser  thì được, còn login xong k request tiếp bằng cookie đã lưu được mỵ hả

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...