Jump to content

Recommended Posts

Bác nào có chuyển được cái này về c# được giúp em với ạ :d
Code Chat với shop ạ 

Local $aInfo = Shopee_Login($Username, $Password)

$from_userid = '118420826'
$to_userid = '61130130'
$ShopID = '61128688'
$itemid = '1305829881'
$Text = 'Test chat thử này ' & Random(0, 1)
  
_HttpRequest(2, 'wss://chat-ws.shopee.vn/socket.io/?EIO=3&transport=websocket')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","13{\"token\":\"ABC\",\"country\":\"VN\"}"]')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","59{\"text_content\":\"{\\\"text\\\":\\\"' & $Text & '\\\"}\",\"to_userid\":' & $to_userid & ',\"from_userid\":' & $from_userid & ',\"itemid\":' & $itemid & ',\"orderid\":0,\"shopid\":' & $ShopID & ',\"type\":0,\"opt\":8,\"read\":true,\"requestid\":\"ABC\"}"]')

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
2 giờ trước, Cương Thế Nguyễn said:

Bác nào có chuyển được cái này về c# được giúp em với ạ :d
Code Chat với shop ạ 


Local $aInfo = Shopee_Login($Username, $Password)

$from_userid = '118420826'
$to_userid = '61130130'
$ShopID = '61128688'
$itemid = '1305829881'
$Text = 'Test chat thử này ' & Random(0, 1)
  
_HttpRequest(2, 'wss://chat-ws.shopee.vn/socket.io/?EIO=3&transport=websocket')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","13{\"token\":\"ABC\",\"country\":\"VN\"}"]')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","59{\"text_content\":\"{\\\"text\\\":\\\"' & $Text & '\\\"}\",\"to_userid\":' & $to_userid & ',\"from_userid\":' & $from_userid & ',\"itemid\":' & $itemid & ',\"orderid\":0,\"shopid\":' & $ShopID & ',\"type\":0,\"opt\":8,\"read\":true,\"requestid\":\"ABC\"}"]')

 

 

Spoiler           string sdt = "84794064100";

            string pass = "hdshfhfkkjhdfkhsak";

            string Shopbanhang = "a84388962384";

//nhập tên nick shop bán hàng vào phía trên nha 

            string dongcanchat = "anh yêu em";

            HttpRequest http = new HttpRequest();

            string html = "";

            string token = str.GetRandomAz(32);

            http.SetCookie("csrftoken=" + token);

            html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();

            http.AddField("login_key", sdt);

            http.AddField("login_type", "phone");

            http.AddField("password_hash", pass.ToMD5().ToSHA256());

            http.AddField("captcha", "");

            http.AddField("remember_me", "false");

            http.AddHeader("x-csrftoken", token);

            http.AddHeader("accept: */*");

            http.AddHeader("x-api-source: pc");

            http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");

            http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");

            http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";

            html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();

            string status = "";

            if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))

            {

                status = "đăng nhập thất bại";

            }

            else

            {

                status = "ok";

            }

            string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString();

            var Shoptoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)");

            string IdShopNick = Shoptoi[0].Groups[1].Value;

            string IdNick = Shoptoi[1].Groups[1].Value;

            string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopbanhang).ToString();

            html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopbanhang).ToString();

            string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"];

            var shopchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)");

            string IdShopbanhang = shopchat[0].Groups[1].Value;

            html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();

            string authorization = html.RegexMatchJsonString("token");

            string nono = str.GetRandomAz(12);

            string id = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + nono;

            http.AddHeader("x-csrftoken", token);

            http.AddHeader("accept: */*");

            http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization);

            http.AddHeader("Pragma: no-cache");

            http.AddHeader("Cache-Control: no-cache");

            http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn");

            http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations";

            string nana = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopbanhang + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + id + "\",\"shop_id\":156719331,\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + id + "\",\"from_id\":156721296}";

            html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, nana, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();

            MessageBox.Show("oke");

à nh set cái sau phn đầu nha

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();        }

        FileHelper file = new FileHelper();

        StringHelper str = new StringHelper();


 

code shopee dễ mà, tất cả các code ngồi mò lúc là ra, mỗi cái code mua hàng cái data nó gửi lên nhiều vl nên ta bó tay, chuyển sang chạy selenium cho đỡ nhức đầu, mấy thằng viết tool đi bán cũng xài selenium đó,  nhưng ta ghét xài selenium lắm, thích xài code thuần c# hơn vì nó  ngốn ít dung lượng với nhanh, ít sai sót.hức

code chuẩn đây nhé, đã thêm lệnh tự chuyển đổi nhận dạng đăng nhập 

2 giờ trước, Cương Thế Nguyễn said:

 


      HttpRequest http = new HttpRequest();
      string Taikhoan = "0398567666";
      string Pass = "Binhannhe";
      string html = "";
      string token = "";
      string status = "";
      string data = "";
      string itemid = "";
      string shopid = "";
      string modelid = "";
      string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore";
      string dongcanchat = "Bán anh 500 cái bỉm em ơi";
      string x = "";
      string y = "";
      string z = "";      void AddHeader()
      {
        http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
        http.AddHeader("x-api-source", "pc");
        http.AddHeader("x-csrftoken", token);
        http.AddHeader("accept: */*");
        http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      }
      string UserName = "";
      MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)");
      MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@");
      for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++)
      {
        y = x;
        x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value;
      }
      if (x.Length == 11)
      {
        if (Taikhoan.Length == 11)
        {
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 10)
      {
        if (Taikhoan.Length == 10)
        {
          z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9);
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 9)
      {
        if (Taikhoan.Length == 9)
        {
          z = "84" + Taikhoan;
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else
      {
        UserName = "username";
      }

      if (w.Count > 0)
      {
        UserName = "email";
      }
      else { }
      token = str.GetRandomAz(32);
      http.SetCookie("csrftoken=" + token);
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();
      http.AddField("login_key", Taikhoan);
      http.AddField("login_type", UserName);
      http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256());
      http.AddField("captcha", "");
      http.AddField("remember_me", "false");
      AddHeader();
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";
      html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();
      if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))
      {
        status = "đăng nhập thất bại";
      }
      else
      {
        status = "ok";
      }
      string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString();
      var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)");
      string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value;
      string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value;
      string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"];
      var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)");
      string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value;
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      string authorization = html.RegexMatchJsonString("token");
      string random32 = str.GetRandomAz(12);
      string id = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random32;
      http.AddHeader("x-csrftoken", token);
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization);
      http.AddHeader("Pragma: no-cache");
      http.AddHeader("Cache-Control: no-cache");
      http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn");
      http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations";
       data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + id + "\",\"shop_id\":156719331,\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + id + "\",\"from_id\":156721296}";
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      MessageBox.Show("oke");

 

mà sao không xóa được bài viết nhỉ mọi người, chán ghê, sửa cũng không được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lý do Mỵ gộp bài...
P/s : không edit không xóa được là do lão Ad kiếm việc cho Mod làm đó =.='' ...chắc mỵ phải kiến nghị lên mới được..:167788100085143:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
1 phút trước, Cương Thế Nguyễn said:

Bác không dùng thư viện xNet ạ ?

add thư vin sau

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;


code t động nhn din email, sđt, nick khi đăng nhp, sau đó vào chat vi shop

      FileHelper file = new FileHelper();
      StringHelper str = new StringHelper();
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      string Taikhoan = "mattroicuoipho1234";
      string Pass = "Lienmapmap";
      string html = "";
      string token = "";
      string status = "";
      string data = "";
      string itemid = "";
      string shopid = "";
      string modelid = "";
      string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore";
      string dongcanchat = "Liêm sỉ gì tầm này nữa";
      string x = "";
      string y = "";
      string z = "";

      

      void AddHeader()
      {
        http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
        http.AddHeader("x-api-source", "pc");
        http.AddHeader("x-csrftoken", token);
        http.AddHeader("accept: */*");
        http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      }
      string UserName = "";
      MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)");
      MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@");
      for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++)
      {
        y = x;
        x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value;
      }
      if (x.Length == 11)
      {
        if (Taikhoan.Length == 11)
        {
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 10)
      {
        if (Taikhoan.Length == 10)
        {
          z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9);
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 9)
      {
        if (Taikhoan.Length == 9)
        {
          z = "84" + Taikhoan;
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else
      {
        UserName = "username";
      }

      if (w.Count > 0)
      {
        UserName = "email";
      }
      else { }
      token = str.GetRandomAz(32);
      http.SetCookie("csrftoken=" + token);
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();
      http.AddField("login_key", Taikhoan);
      http.AddField("login_type", UserName);
      http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256());
      http.AddField("captcha", "");
      http.AddField("remember_me", "false");
      AddHeader();
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";
      html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();
      if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))
      {
        status = "đăng nhập thất bại";
      }
      else
      {
        status = "ok";
      }
      string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString();
      var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)");
      string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value;
      string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value;
      string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"];
      var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)");
      string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value;
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      string authorization = html.RegexMatchJsonString("token");
      string random12 = str.GetRandomAz(12);
      string serimay = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random12;
      http.AddHeader("x-csrftoken", token);
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization);
      http.AddHeader("Pragma: no-cache");
      http.AddHeader("Cache-Control: no-cache");
      http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn");
      http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations";
       data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + serimay + "\",\"shop_id\":"+IdShopNick+",\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + serimay + "\",\"from_id\":"+IdNick+"}";
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      MessageBox.Show("oke");
      

 

6 phút trước, Cương Thế Nguyễn said:

Bác không dùng thư viện xNet ạ ?

cái của thím huân hoàng xài không được đâu, convert sang c# cũng không được đâu, thím ấy dùng cái phiên bản cũ, với lại thấy khá nhiều cái sai với thừa.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
13 phút trước, caubeiuzk said:

add thư vin sau

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;


code t động nhn din email, sđt, nick khi đăng nhp, sau đó vào chat vi shop

      FileHelper file = new FileHelper();
      StringHelper str = new StringHelper();
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      string Taikhoan = "mattroicuoipho1234";
      string Pass = "Lienmapmap";
      string html = "";
      string token = "";
      string status = "";
      string data = "";
      string itemid = "";
      string shopid = "";
      string modelid = "";
      string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore";
      string dongcanchat = "Liêm sỉ gì tầm này nữa";
      string x = "";
      string y = "";
      string z = "";

      

      void AddHeader()
      {
        http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
        http.AddHeader("x-api-source", "pc");
        http.AddHeader("x-csrftoken", token);
        http.AddHeader("accept: */*");
        http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      }
      string UserName = "";
      MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)");
      MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@");
      for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++)
      {
        y = x;
        x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value;
      }
      if (x.Length == 11)
      {
        if (Taikhoan.Length == 11)
        {
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 10)
      {
        if (Taikhoan.Length == 10)
        {
          z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9);
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 9)
      {
        if (Taikhoan.Length == 9)
        {
          z = "84" + Taikhoan;
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else
      {
        UserName = "username";
      }

      if (w.Count > 0)
      {
        UserName = "email";
      }
      else { }
      token = str.GetRandomAz(32);
      http.SetCookie("csrftoken=" + token);
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();
      http.AddField("login_key", Taikhoan);
      http.AddField("login_type", UserName);
      http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256());
      http.AddField("captcha", "");
      http.AddField("remember_me", "false");
      AddHeader();
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";
      html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();
      if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))
      {
        status = "đăng nhập thất bại";
      }
      else
      {
        status = "ok";
      }
      string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString();
      var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)");
      string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value;
      string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value;
      string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"];
      var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)");
      string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value;
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      string authorization = html.RegexMatchJsonString("token");
      string random12 = str.GetRandomAz(12);
      string serimay = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random12;
      http.AddHeader("x-csrftoken", token);
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization);
      http.AddHeader("Pragma: no-cache");
      http.AddHeader("Cache-Control: no-cache");
      http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn");
      http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations";
       data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + serimay + "\",\"shop_id\":"+IdShopNick+",\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + serimay + "\",\"from_id\":"+IdNick+"}";
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      MessageBox.Show("oke");
      

 

cái của thím huân hoàng xài không được đâu, convert sang c# cũng không được đâu, thím ấy dùng cái phiên bản cũ, với lại thấy khá nhiều cái sai với thừa.

Vậy giờ dùng thư viện gì đc ạ bác :(((

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
ngay bây giờ, Cương Thế Nguyễn said:

Vậy giờ dùng thư viện gì đc ạ bác :(((

 

vl, thím đọc lại đi, dùng xNet mà, ta viết rõ ràng trên đó còn j

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
2 giờ trước, Cương Thế Nguyễn said:

Bác nào có chuyển được cái này về c# được giúp em với ạ :d
Code Chat với shop ạ 


Local $aInfo = Shopee_Login($Username, $Password)

$from_userid = '118420826'
$to_userid = '61130130'
$ShopID = '61128688'
$itemid = '1305829881'
$Text = 'Test chat thử này ' & Random(0, 1)
  
_HttpRequest(2, 'wss://chat-ws.shopee.vn/socket.io/?EIO=3&transport=websocket')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","13{\"token\":\"ABC\",\"country\":\"VN\"}"]')
_HttpRequest_WebSocketSend('42["message","59{\"text_content\":\"{\\\"text\\\":\\\"' & $Text & '\\\"}\",\"to_userid\":' & $to_userid & ',\"from_userid\":' & $from_userid & ',\"itemid\":' & $itemid & ',\"orderid\":0,\"shopid\":' & $ShopID & ',\"type\":0,\"opt\":8,\"read\":true,\"requestid\":\"ABC\"}"]')

 

Cái code này của @Huân Hoàng là sử dụng websocket để kết nối và chat.
Còn của bạn @caubeiuzk thì vẫn sử dụng xNet để request tới api :) ..

@caubeiuzk đã làm qua cái nào về websocket chưa vậy ?? biểu diễn cho mỵ xem với :167788290085124:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 3/9/2019 at 22:53, caubeiuzk said:

add thư vin sau

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;


code t động nhn din email, sđt, nick khi đăng nhp, sau đó vào chat vi shop

      FileHelper file = new FileHelper();
      StringHelper str = new StringHelper();
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      string Taikhoan = "mattroicuoipho1234";
      string Pass = "Lienmapmap";
      string html = "";
      string token = "";
      string status = "";
      string data = "";
      string itemid = "";
      string shopid = "";
      string modelid = "";
      string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore";
      string dongcanchat = "Liêm sỉ gì tầm này nữa";
      string x = "";
      string y = "";
      string z = "";

      

      void AddHeader()
      {
        http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
        http.AddHeader("x-api-source", "pc");
        http.AddHeader("x-csrftoken", token);
        http.AddHeader("accept: */*");
        http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      }
      string UserName = "";
      MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)");
      MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@");
      for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++)
      {
        y = x;
        x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value;
      }
      if (x.Length == 11)
      {
        if (Taikhoan.Length == 11)
        {
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 10)
      {
        if (Taikhoan.Length == 10)
        {
          z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9);
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else if (x.Length == 9)
      {
        if (Taikhoan.Length == 9)
        {
          z = "84" + Taikhoan;
          Taikhoan = z;
          UserName = "phone";
        }
        else
        {
          UserName = "username";
        }
      }
      else
      {
        UserName = "username";
      }

      if (w.Count > 0)
      {
        UserName = "email";
      }
      else { }
      token = str.GetRandomAz(32);
      http.SetCookie("csrftoken=" + token);
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();
      http.AddField("login_key", Taikhoan);
      http.AddField("login_type", UserName);
      http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256());
      http.AddField("captcha", "");
      http.AddField("remember_me", "false");
      AddHeader();
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";
      html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();
      if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))
      {
        status = "đăng nhập thất bại";
      }
      else
      {
        status = "ok";
      }
      string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString();
      var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)");
      string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value;
      string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value;
      string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString();
      string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"];
      var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)");
      string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value;
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      string authorization = html.RegexMatchJsonString("token");
      string random12 = str.GetRandomAz(12);
      string serimay = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random12;
      http.AddHeader("x-csrftoken", token);
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization);
      http.AddHeader("Pragma: no-cache");
      http.AddHeader("Cache-Control: no-cache");
      http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn");
      http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations";
       data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + serimay + "\",\"shop_id\":"+IdShopNick+",\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + serimay + "\",\"from_id\":"+IdNick+"}";
      html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString();
      MessageBox.Show("oke");
      

 

cái của thím huân hoàng xài không được đâu, convert sang c# cũng không được đâu, thím ấy dùng cái phiên bản cũ, với lại thấy khá nhiều cái sai với thừa.

cho mình hỏi cái serimay lấy đâu ra vậy bạn hay là cứ bịa vào :))

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 7/9/2019 at 06:03, doubleti said:

cho mình hỏi cái serimay lấy đâu ra vậy bạn hay là cứ bịa vào :))

bịa thôi, lấy đoạn code cmt phía sau ấy, đoạn sau ta có chỉnh sửa rồi.ahihi

code đăng ký acc shopee

Nội dung ẩn

  Bạn cần Reaction hoặc trả lời chủ đề này để thấy nội dung bị ẩn.

sửa lại code đăng ký shopee 1 tý nha ae

      string chuoi = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
      HttpRequest http = new HttpRequest();

      string Pass = "adsfdsa";
      string html = "";
      string token = "";
      string status = "";
      string data = "";
      string UserName = "";
      string apikeycaptcha = "sfsfdsfsfsdf";
      token = RANDOM(chuoi, 32);
      string captcha = "";
      string vcode = "";
      string a = "";
      string api_key = "Q_-dsfsfs-aXx_";
      string request_id = "";
      string phone_canon = "";
      string Name = "";
      string abc = "";


      // api_key là apikey simthue.com, tự liên hệ thằng ad simthue tạo acc và mở apikey nhé
      // string apikeycaptcha là api giải captcha của hiệp gà, trang web là: http://captcha.hiepga.net/index.php      // lấy số điện thoại
      html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/create?key=" + api_key + "&service_id=34").ToString();
      for (int i = 0; request_id.Length < 5; i++)
      {
        request_id = Regex.Match(html, "\"id\":\"(.*?)\",\"balance").Groups[1].Value;
        Thread.Sleep();
        //do sim thuê nó chơi chống request, chỉ cho 5s request 1 lần từ 1 địa chỉ ip
      }
      for (int i = 0; phone_canon.Length < 5; i++)
      {
        html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString();
        phone_canon = Regex.Match(html, "(\\d{11})").Groups[1].Value;
        Thread.Sleep(1000);
      }

      // gửi mã xác minh
      html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1").ToString();
      http.AddField("csrfmiddlewaretoken" ,token);
      http.SetCookie("csrftoken=" + token);
      http.AddField("phone_canon", phone_canon);
      http.AddField("operation", "1");
      http.AddField("password_hash", "");
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1";
      html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/").ToString();

      //check code simthue
      for (int i = 0; vcode.Length < 5; i++)
      { 
        abc = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString();
        vcode = Regex.Match(abc, "SHOPEE: (\\d+)").Groups[1].Value;
        Thread.Sleep(5500);
      }

      // giải captcha và đăng ký nick, do giải captcha chỉ đúng khoảng 90% nên phải dùng vòng lặp để tránh sai sót, mà captcha shopee khó chơi phết, giải sai 2-3 lần là lần sau mù đui déo thấy gì luôn
      //nhớ tạo file chứa captcha get về nha, ở đây mình để là E:\cc\Captcha\captchacangiai.png
       for (int j = 0; a.Length < 2; j++)
      {
        string Milliseconds = DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds().ToString();
        html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1").ToString();
        http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1";
        var anna = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/captcha?" + Milliseconds);
        anna.ToFile("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png");
        var base64String = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png"));
        string body = "method=base64sv2&key=" + apikeycaptcha + "&body=" + base64String + "";
        string Content = "application/x-www-form-urlencoded";
        string htmlx = http.Post("http://captcha.hiepga.net/in.php", body, Content).ToString();
        for (int i = 0; html == null; i++)
        {
          Thread.Sleep(50);
        }
        captcha = htmlx;
        data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&vcode=" + vcode + "&captcha=" + captcha + "&phone_canon=" + phone_canon + "&operation=1";
        http.AddHeader("accept: */*");
        http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
        http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1";
        html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1", data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString();
        a = Regex.Match(html, "plus_(.*?)/").ToString();
      }
      Name = "a" + phone_canon;
      data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&username=" + Name + "&password_hash="+ Pass.ToMD5().ToSHA256() + "&password=" + Pass + "&password2=" + Pass;      
      http.AddHeader("accept: */*");
      http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");
      http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest");
      http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/plus_detail/?__classic__=1";
      html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_register/",data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString();
      MessageBox.Show("oke baby");
      //đến đây là xong công đoạn đăng ký acc rồi, còn tắt otp thì tự mò đi nha, cũng khá dễ mà.haha

giải captcha của hiệp gà thì mất 10vnđ 1 captcha, còn đăng ký simthue thì khá chát, hiện tại là 2k5, nên kiếm 1 số bạn trên fb có cho thuê sim 1k-1k5 có api

 

    FileHelper file = new FileHelper();
    StringHelper str = new StringHelper();
    public static string RANDOM(string chuoi, int length)
    {

      return new string(Enumerable.Repeat(chuoi, length)
       .Select(s => s[randomvovan.Next(s.Length)]).ToArray());
    }

quên mất lệnh random, nhớ add công khai lệnh này nha

 • Like 13
 • Thanks 1
 • Yêu thích 1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
2 giờ trước, doubleti said:

@caubeiuzk Thí chủ có code up sản phẩm ko share bần tăng với

tự mò đi, chắc cũng ko khó đâu, up nhiều thông tin quá làm ta cũng nhác test.haha

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...