Jump to content

Nguyễn Trung Chánh

Members
 • Số lượng nội dung

  5
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
 1. Cảm ơn chị gái nhiều em làm được rồi ạ <3
 2. Dạ em biết rq tới đó mà cái cần đọc nằm trong phần review với response thì làm sao get 2 phần đó ra ạ
 3. Dạ ra được rồi em cảm ơn ạ. Sẵn cho em hỏi tiếp luôn ạ, làm sao để đọc mail box của nó ạ
 4. Nhưng mà cookie nó kh ra ạ :< Code của em đây ạ HttpRequest http = new HttpRequest(); http.Cookies = new CookieDictionary(); http.AddHeader("sec-ch-ua", "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \"; Not A Brand\";v=\"99\""); http.AddHeader("sec-ch-ua-mobile", "?0"); http.AddHeader("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\""); http.AddHeader("Sec-Fetch-Dest", "empty"); http.AddHeader("Sec-Fetch-Mode", "cors"); string Ua = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36"; http.UserAgent = Ua; http.ConnectTimeout = 1000000; HttpResponse response = http.Get("https://www.fakemail.net/index/index"); response.None(); string CookieXenforo = response.Cookies.ToString(); string[] temp = CookieXenforo.Split('='); http.Cookies = new CookieDictionary() { {temp[0],temp[1]} }; HttpResponse httpResponse = http.Get("https://www.fakemail.net/index/index"); var Hetdor = httpResponse.EnumerateHeaders(); List<string> LHeader = new List<string>(); while (Hetdor.MoveNext()) { string Header_Key = Hetdor.Current.Key; string Header_Value = Hetdor.Current.Value; LHeader.Add(Header_Key + " : " + Header_Value); }
 5. Nguyễn Trung Chánh

  Get Email trang web

  Chào mọi người em là newbie em muốn get email của trang web này https://www.fakemail.net/ theo như em tìm hiểu thì get được email của web này thì email nó nằm trong file cookie. Mọi người giúp em với ạ
×
×
 • Create New...