Jump to content

Sunyata

Members
  • Số lượng nội dung

    3
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

  1. Bạn cho mình xin full code chỗ mà không truyền vào "expiration" (Don't autodelete) với. {new StringContent("PT1H"), "expiration"} Do mình muốn chọn "Don't autodelete" nên không truyền vào ''expiration". Nhưng lúc thêm thử "expiration" vẫn không được. Vẫn trả về lỗi.
  2. Mình muốn Upload Ảnh trên trang: https://imgbb.com/ Mà nghiên cứu 2 ngày hơn vẫn chưa ra. Không biết sai chỗ nào. Nhờ mọi người gỡ giúp. private void btn_Uploadd_Click(object sender, EventArgs e) { HttpRequest http = new HttpRequest(); http.Cookies = new CookieDictionary(); string UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.38"; if (string.IsNullOrEmpty(UserAgent)) { http.UserAgent = UserAgent; } string Token = Get_Token(http, "https://imgbb.com/login"); string path = @"C:\Users\16102\Downloads\images\image-6.png"; MultipartContent dataPost2 = new MultipartContent() { {new FileContent(path), "source", Path.GetFileName(path)}, {new StringContent("file"), "type" }, {new StringContent("action"), "upload"}, {new StringContent(MillisecondsTimestamp(DateTime.Now).ToString()), "timestamp"}, {new StringContent(Token), "auth_token"} }; var html2 = http.Post("https://im.ge/json", dataPost2); File.WriteAllText("Respone.html", html2.ToString()); MessageBox.Show(" Done"); } public string Get_Token(HttpRequest http, string url) { string token_html = http.Get(url).ToString(); var res = Regex.Matches(token_html, @"(?<=PF\.obj\.config\.auth_token="").*?(?="")"); string token = ""; if (res.Count() > 0) token = res[0].ToString(); return token; } public long MillisecondsTimestamp(DateTime date) { DateTime baseDate = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc); return (long)(date.ToUniversalTime() - baseDate).TotalMilliseconds; }
×
×
  • Create New...