Jump to content

duccoi

Members
  • Số lượng nội dung

    4
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Chào Mỵ, mình cũng bị như thế. Mỗi lần request thì kết quả ra khác nhau. Mình tìm if none match trên diễn đàn sao không thấy cách giải nhỉ. Mong được chỉ giáo ạ !
  2. Bác nào cho em hỏi, em muốn lấy danh sách tất cả các sản phẩm trong shop của mình qua api của shopee này thì làm sao ạ Em gửi request toàn báo token not found ạ ! Request em cần GET đây ạ: https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/page_product_list/ Đoạn code em mới code thử đây ạ. Mong các cao nhân giúp đỡ ạ ! import requests import random import hashlib import json def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): session = requests.Session() response = session.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') # cook = response.cookies.get_dict() # cook_addon = { 'csrftoken' : csrftoken() } # cook_addon.update(cook) csrftoken_gen = csrftoken() print(csrftoken_gen) # print(cook_addon) cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken_gen, 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', #'referer' : 'https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/', 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken_gen + "; " + cookie_string + ';SPC_CDS=d58d73ce-662d-4fe3-ba34-c8e6fc3ebc72', } print(headers) payload = { 'login_key' : 'thanh1997_hnn1', 'login_type' : 'username', 'password_hash': encrypt_SHA256('1@Abc1234562'), 'captcha' : "", 'remember_me' : True, } print(payload) url="https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" response = session.request("POST",url,headers=headers, data = payload) print(response.content) res = session.request("GET","https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/") rest = session.request("GET", "https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/page_product_list/?SPC_CDS=1&SPC_CDS_VER=2&page_number=1&page_size=24&list_type=&search_type=name&source=seller_center&version=3.2.0", headers=headers) print(rest.content) if __name__ == '__main__': main()
  3. Bác nào cho em hỏi, em muốn lấy danh sách tất cả các sản phẩm trong shop của mình qua api của shopee này thì làm sao ạ Em gửi request toàn báo token not found ạ ! Request em cần GET đây ạ: https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/page_product_list/ Đoạn code em mới code thử đây ạ. Mong các cao nhân giúp đỡ ạ ! import requests import random import hashlib import json def csrftoken(length=32): # put your letters in the following string character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_SHA256(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): session = requests.Session() response = session.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') # cook = response.cookies.get_dict() # cook_addon = { 'csrftoken' : csrftoken() } # cook_addon.update(cook) csrftoken_gen = csrftoken() print(csrftoken_gen) # print(cook_addon) cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'x-csrftoken' : csrftoken_gen, 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', #'referer' : 'https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/', 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken_gen + "; " + cookie_string + ';SPC_CDS=d58d73ce-662d-4fe3-ba34-c8e6fc3ebc72', } print(headers) payload = { 'login_key' : 'thanh1997_hnn1', 'login_type' : 'username', 'password_hash': encrypt_SHA256('1@Abc1234562'), 'captcha' : "", 'remember_me' : True, } print(payload) url="https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" response = session.request("POST",url,headers=headers, data = payload) print(response.content) res = session.request("GET","https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/") rest = session.request("GET", "https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/page_product_list/?SPC_CDS=1&SPC_CDS_VER=2&page_number=1&page_size=24&list_type=&search_type=name&source=seller_center&version=3.2.0", headers=headers) print(rest.content) if __name__ == '__main__': main()
×
×
  • Create New...