Jump to content

Nguyenlongg

Members
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
 1. Nguyenlongg

  Foxpro - làm trong ngày

  Kế toán công nợ tại một đơn vị được phân công theo dõi trực tiệp ba tải khoản: 131, 331 và 141. Giới hạn bài toán chỉ theo dõi tạm ứng băng tiên mặt; Công nợ chỉ thu nợ hoặc trả nợ một lân. Yêu câu: I- Xác đinh các mâu chứng từ cần thiết để thực hiện bài toán trên và chỉ rõ: Những thông tin nảo trên môi chứng từ đó phải lưu vào CSDL? 2- Thiết kế CSDL để thực hiện bài toán? Nêu quy tắc mã hóa các đôi tượng kê toán? 3- Tạo một ProJect để xây dựng phân mêm øiảI bài toàn trên, ôm ít nhất các thành phân sau đây: a.. Cơ sở đữ liệu, trong mỗi bảng có ít nhật 10 bản ghi. b. Các Form đề nhập dữ liệu vào bảng, gôm tối thiêu 01 bảng dữ liệu và 01 bảng danh mục đối tượng kế toán trong CSDL. c. Các Report đê in ra: - Số cái tài khoản 131 hoặc 331 trong kì; - _ Báo cáo Chi tiết phải thu củ khách hàng (hoặc Phải trả cho người bán) trong kì; - Báo cáo Tổng hợp Phải thu của khách hàng (hoặc Phải trả cho người bán) trong kì. d. Chương trinh chỉnh. Chú ý: - Yêu cầu 1 và 2 ghi vào bản MS-Word rôi chuyên thành tệp .PDF nộp trên trang tín chĩ;
×
×
 • Create New...