Jump to content

themen99

Members
  • Số lượng nội dung

    4
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral
  1. ak em hiểu rồi, cảm ơn Mod nhiều, nó còn 1 cái api get giá riêng nữa, ban đầu em tưởng chỉ có 1 cái này là có đủ thông tin rồi :D
  2. { "item": { "itemid": 6557565749, "price_max_before_discount": 6249699151, "item_status": "n", "can_use_wholesale": true, "brand_id": null, "show_free_shipping": true, "estimated_days": 2, "is_hot_sales": null, "is_slash_price_item": true, "upcoming_flash_sale": { "itemid": null, "brand_sale_brand_custom_logo": null, "image": null, "shopid": null, "voucher": null, "raw_discount": null, "price_before_discount": 7092378263, "flash_sale_type": 0, "extra_discount_info": null, "promo_overlay_image": "328c04bca1ccc050d11d4156fb1", "modelids": [ 87406915775, 69695293585, 69533951664, 67364248551, 100112569590, 83938298597, 85739463165, 93385051375, 93645017119, 74857390515, 105661603537, 101168841923 ], "promo_images": [ "6c9e6640b56fc3e72329ca904e9" ], "price": null, "promotionid": 2514844563, "start_time": 3124019587, "reminder_count": null, "discount": null, "flash_catid": 17, "reference_item_id": null, "is_shop_official": null, "flash_sale_stock": null, "name": null, "cat_label": 7, "item_type": null, "end_time": 2753772133, "is_shop_preferred": null, "promo_name": "[SK] [MÃ FASHION10KP GIẢM 10K ĐƠN 50K] DÉP KẸP XỎ NGÓN ĐI BIỂN IN HOA VĂN DỄ THƯƠNG DÉP - ", "stock": null, "hidden_price_display": "?.000" }, "slash_lowest_price": null, "is_partial_fulfilled": true, "condition": 1, "show_original_guarantee": true, "add_on_deal_info": null, "is_non_cc_installment_payment_eligible": true, "categories": [ { "display_name": "Giày D", "catid": 167, "image": null, "no_sub": false, "is_default_subcat": true, "block_buyer_platform": null }, { "display_name": "Guốc/D", "catid": 21519, "image": null, "no_sub": false, "is_default_subcat": true, "block_buyer_platform": null }, { "display_name": "Dép thời ", "catid": 19729, "image": null, "no_sub": false, "is_default_subcat": false, "block_buyer_platform": null } ], "ctime": 2161849753, "name": "[Mã FAGET5K giảm 5K đơn 0đ] Dép kẹp xỏ ngón đi biển in hoa văn dễ thương dép - ", "show_shopee_verified_label": true, "userid": null, "size_chart": null, "is_pre_order": false, "service_by_shopee_flag": null, "historical_sold": 4449, "reference_item_id": "", "recommendation_info": null, "bundle_deal_info": null, "bundle_deal_id": 0, "has_lowest_price_guarantee": false, "shipping_icon_type": 0, "overall_purchase_limit": { "order_max_purchase_limit": 0, "item_overall_quota": null, "overall_purchase_limit": null, "end_date": null, "start_date": null }, "images": [ "6c9e6640b56fc3e72329ca904e9", "2d56332668fddfc5c573d516cc7", "87776e0c9bd6331f268d0ed972d", "71b4dcc2f3b6c85f56cd127678d", "46930c1ca7679b82ecebddf1196", "484f03460d4b1e77a428ebe9d97", "217607e4656ad6a8d8a8c5b2805", "b5f8f7261e831593256dccb2542" ], "price_before_discount": 9939568712, "cod_flag": 0, "catid": 190, "is_official_shop": true, "coin_earn_label": null, "hashtag_list": null, "sold": 1314, "makeup": null, "item_rating": { "rating_star": 3.123125, "rating_count": [ 2998, 1, 1, 5, 40, 3248 ], "rcount_with_image": 1730, "rcount_with_context": 2519 }, "show_official_shop_label_in_title": true, "discount": "84%", "reason": null, "label_ids": [ 1416424, 1041076, 1682682, 1894708, 1514599, 1192098, 1203751, 1241959, 1729294, 1849415, 1223927, 1422077, 1270093, 1626031, 1141351, 1633852, 1438924, 1131703, 1833135, 1102852, 1430329, 1283924, 1884742, 1129119, 1052778, 1380061, 1679560, 1191628, 1857184, 1494372, 1551702, 1787313, 1186182, 1235031, 1603553, 1050445, 1198076, 1626764, 1611140, 1107109, 1329859, 1419043, 1830578, 1115915, 1448800, 1109721, 1721964, 1466774, 1171919, 1888288, 1092617, 1354443, 1775117, 1921071, 1238414, 1564329, 1306610, 1064245, 1740933, 1777966, 1943862, 1890058, 1184393, 1098414, 1684662, 1247753, 1377167, 1785680, 1907261, 1955476, 1921605, 1753672, 1988064, 1132988, 1499931, 1075399, 1214228, 1729646, 1283288, 1147238, 1358767, 1905239, 1679747, 1273339, 1004404, 1314480, 1285124, 1688916, 1241967, 1957905, 1241636, 1033599, 1046663, 1388837, 1561866, 1209965, 1409294, 1814625, 1387290, 1301448, 1876922, 1879116, 1563534, 1216955, 1524952, 1138268, 1732798, 1284308, 1076231, 1118136, 1373444, 1627546, 1143095, 1653782, 1209072, 1315208, 1084465, 1744222, 1527356, 1748413, 1649242, 1276418, 1523378, 1778725, 1147403, 1815732, 1964124, 1489155, 1158150, 1592448, 1218922, 1754932, 1550064, 1663799, 1264399, 1960598, 1643465, 1081170, 1135274, 1901192, 1067136, 1165484, 1095571, 1450195, 1772630, 1793930, 1127293, 1884560, 1226781, 1532916, 1641849, 1069320, 1384373, 1272324, 1904405, 1835408, 1911914, 1135848, 1098395, 1182031, 1470186, 1373409, 1841088, 1740812, 1024580, 1631411, 1611624, 1605971, 1045642, 1476036, 1789153, 1298673, 1810999, 1233050, 1246775, 1200163, 1917361, 1630480, 1902132, 1383756, 1326339, 1350240, 1627747, 1270363, 1610745, 1712866, 1804527, 1334752, 1649297, 1670281, 1960599, 1815809, 1121313, 128, 1363539, 1215108, 1129143, 1394760, 1465337, 1844754, 1314611, 1220080, 1429565, 1136298, 1886716, 46, 1102020, 1757251, 1341823, 1500249, 1322402, 1206884, 1064568, 1482613, 1490660, 1328133, 1829967, 1584121, 1431190, 1423200, 1720065, 1423512, 1675575, 1077291, 1024994, 1671738, 1346120, 1874364, 1634178, 1793825, 1611904, 1687346, 1957667, 1328075, 1068388, 1395077, 1621401, 1895486, 1046649, 1594978, 1864738, 1444928, 1817601, 1129479, 1035103, 1760480, 1749373, 1008291, 1520867, 1057347, 1721950, 1716979, 1058981, 1711467, 1635582, 1873510, 1489383, 1786817, 1152143, 1255051, 1822056, 1237317, 1385210, 1135188, 1548562, 1361203, 1324073, 1878421, 1787997, 1360084, 1351143, 1905758, 1897571, 1083071, 2003984, 1615237, 1298678, 1005527, 1213243, 1036706, 1353370, 1677242, 1936925, 1798205, 1126302, 1373783, 1373467, 1783322, 1464065, 1917023, 1761111, 1041568, 1080778, 1768196, 1812122, 1598414, 1165060, 1517659, 1925629, 1775060, 1963805, 1805026, 1854213, 1489731, 1112033, 1503136, 1113017, 1289115, 1146263, 1983302, 1522372, 1820858, 1426781, 1030419, 1081536, 1987556, 1869256, 1689334, 1917980, 1147644, 1116491, 1370181, 1985966, 1615470, 1983430, 1691046, 1424963, 1049525, 1124500, 1985745, 1975040, 1048781, 1015544, 1877838, 1625427, 1139718, 1783456, 1048280, 1420495, 1137510, 1353410, 1071357, 1066693, 1904183, 1130586, 1400714, 1194725, 1985122, 1808019, 1207160, 1543531, 1098862, 1494848, 1645664, 1296452, 1643848, 1122945, 1307446, 1126757, 1737821, 1432331, 1122266, 1992936, 1201739, 1961284, 1469116, 1047278, 1496178, 1919879, 1421574, 1954905, 1061855, 1495549, 1061599, 1960635, 1224119, 1921323, 1690992, 1484910, 1341916, 1225710, 1556422, 1213087, 1341547, 1352267, 1503489, 1326722, 1141820, 1605982, 1924616, 1445653, 1800692, 1888112, 1018304, 1911728, 1380791, 1988864, 1161222, 1903764, 1632787, 1130214, 1383895, 1976505, 1892772, 1647834 ], "has_group_buy_stock": false, "other_stock": 2783, "deep_discount": null, "attributes": [], "last_active_time": null, "badge_icon_type": 0, "liked": false, "is_on_flash_sale": null, "cmt_count": 3215, "image": "6c9e6640b56fc3e72329ca904e9", "recommendation_algorithm": null, "is_cc_installment_payment_eligible": true, "shopid": 5756680, "normal_stock": 2747, "video_info_list": [], "installment_plans": null, "view_count": 13541, "voucher_info": null, "current_promotion_has_reserve_stock": true, "liked_count": 552, "show_official_shop_label": false, "price_min_before_discount": 8642346019, "show_discount": 85, "preview_info": null, "flag": 0, "exclusive_price_info": null, "current_promotion_reserved_stock": 162, "wholesale_tier_list": [], "group_buy_info": null, "shopee_verified": false, "item_has_post": true, "hidden_price_display": null, "transparent_background_image": "6c9e6640b56fc3e72329ca904e9", "welcome_package_info": null, "discount_stock": 119, "coin_info": { "spend_cash_unit": 107962, "coin_earn_items": [] }, "is_adult": true, "currency": "VND", "raw_discount": 137, "is_preferred_plus_seller": false, "is_category_failed": true, "price_min": 1422087898, "can_use_bundle_deal": false, "cb_option": 0, "brand": "No ", "stock": 194, "status": 1, "price_max": 1768668942, "spl_info": null, "is_group_buy_item": null, "description": "Dép kẹp xỏ ngón đi biển in hoa văn dễ thương dép - DK012\nAi nói dép kẹp là không thời trang? \nDép kẹp xỏ ngón in hình trái bơ siêu dễ thương đã cập bến. Đáng yêu và vô cùng tiện lợi cho các bạn trẻ nam nữ đều có thể mua vài đôi mang đi biển, mang trong nhà, đi chơi vừa trẻ trung, êm ái còn rất là nhẹ nhàng nữa nha. Còn rất nhiều họa tiết không thể cute hơn chọn cho mình và bạn bè người thân vài đôi nào!!! giá hạt dẻ vô cùng\nChất liệu xốp mềm, êm chân, nhẹ nhàng, ma sát \nThông tin sản phẩm\nTên sản phẩm: Dép kẹp xỏ ngón đi biển in hoa văn dễ thương dép - DK012\nMã sản phẩm: DK012\nMàu Sắc: Nhiều màu sắc\nKiểu dáng: Dép Xỏ Ngón\nChất liệu : Xốp\nChất liệu đế: Cao su tổng hợp\nThiết kế: Trẻ Trung, nhẹ nhang\nChiều Cao: 1cm\nHướng dẫn bảo quản\nTránh mang sản phẩm khi trời mưa hoặc thời tiết xấu để chúng không bị ướt dẫn đến bong tróc.\n\nCất giữ sản phẩm ở nơi thoáng mát để giữ gìn chất lượng của sản phẩm ở mức tốt nhất\n\nLau chùi sản phẩm thường xuyên để tránh bụi\n\nBạn sử dụng các loại xà bông, nước rửa chén, kem cạo râu để giặt.\n\nChú ý là nên dùng bàn chải mềm hoặc khăn mềm để chà giặt sẽ tốt hơn cho đôi dép của bạn..\n\nNên phơi đôi dép trong mát, không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.\n\nSau khi giặt xong để ráo nước sử dụng giấy mềm, thấm nước, cuốn 2-3 vòng phủ toàn đôi giày.\n\nSau đó bạn có thể đem phơi trực tiếp dưới nắng mà không ảnh h", "flash_sale": null, "models": [ { "itemid": 6557565749, "status": 1, "current_promotion_reserved_stock": 11, "name": "Đỏ,38", "promotionid": 185499, "price": 1551485865, "price_stocks": [ { "model_id": 119552655430, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1436916312, "promotion_type": 7, "allocated_stock": 10, "shop_id": 6334831, "end_time": 2990214189, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 6860979758, "promotion_id": 173761, "purchase_limit": 16, "start_time": 3202231926, "stock": 16 }, { "model_id": 73959918607, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 8820799722, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 9319757, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10122136721, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 531 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 533, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 12, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 0, 4 ], "seller_promotion_refresh_time": 2075063164 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 8206983545, "modelid": 102194067335, "sold": 283, "stock": 12 }, { "itemid": 6557565749, "status": 1, "current_promotion_reserved_stock": 13, "name": "Và", "promotionid": 172388, "price": 1178892706, "price_stocks": [ { "model_id": 99903608848, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1057925598, "promotion_type": 8, "allocated_stock": 16, "shop_id": 9884001, "end_time": 2058580466, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10677001803, "promotion_id": 292346, "purchase_limit": 11, "start_time": 2473066797, "stock": 8 }, { "model_id": 89412170614, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 7070614474, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 7988261, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 7999879227, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 367 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 338, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 16, "has_shopee_promo": true, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 3, 4 ], "seller_promotion_refresh_time": 2245376622 }, "has_gimmick_tag": false, "price_before_discount": 8630642996, "modelid": 72644807276, "sold": 642, "stock": 13 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 13, "name": "Đ", "promotionid": 315722, "price": 1193144354, "price_stocks": [ { "model_id": 78639390324, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1577559037, "promotion_type": 4, "allocated_stock": 16, "shop_id": 11244688, "end_time": 2657156435, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 8087809991, "promotion_id": 240852, "purchase_limit": 10, "start_time": 2806032656, "stock": 18 }, { "model_id": 70531732060, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 7584238971, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 10506417, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 12604396937, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 177 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 309, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 10, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 2, 2 ], "seller_promotion_refresh_time": 2696827993 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 7143594355, "modelid": 98461573748, "sold": 423, "stock": 18 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 9, "name": "Đỏ,36", "promotionid": 273442, "price": 1052058741, "price_stocks": [ { "model_id": 114929656142, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1085339355, "promotion_type": 7, "allocated_stock": 13, "shop_id": 6111639, "end_time": 1729900846, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 11984788859, "promotion_id": 172547, "purchase_limit": 16, "start_time": 2158958081, "stock": 15 }, { "model_id": 69393034285, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 6378421573, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 7889214, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10135987271, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 594 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 316, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 11, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 0, 0 ], "seller_promotion_refresh_time": 1738203734 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 10056878167, "modelid": 63683664869, "sold": 332, "stock": 17 }, { "itemid": 6557565749, "status": 1, "current_promotion_reserved_stock": 14, "name": "Và", "promotionid": 263297, "price": 1422621826, "price_stocks": [ { "model_id": 66492509175, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1745320210, "promotion_type": 5, "allocated_stock": 11, "shop_id": 8701437, "end_time": 1909963632, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 8670331696, "promotion_id": 214772, "purchase_limit": 14, "start_time": 2134897906, "stock": 18 }, { "model_id": 94800781157, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 5680663077, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 7543496, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10158657560, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 403 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 481, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 10, "has_shopee_promo": true, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 2, 0 ], "seller_promotion_refresh_time": 2056088842 }, "has_gimmick_tag": false, "price_before_discount": 9300798272, "modelid": 79217852077, "sold": 276, "stock": 15 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 15, "name": "Đ", "promotionid": 250368, "price": 1729976305, "price_stocks": [ { "model_id": 89526398655, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 903981330, "promotion_type": 8, "allocated_stock": 18, "shop_id": 8316089, "end_time": 1827404201, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10922229398, "promotion_id": 266961, "purchase_limit": 16, "start_time": 2011083725, "stock": 13 }, { "model_id": 74333338642, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 9164513566, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 7172977, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 6922187432, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 294 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 222, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 11, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 1, 0 ], "seller_promotion_refresh_time": 2436408394 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 6848920448, "modelid": 113977208077, "sold": 414, "stock": 15 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 13, "name": "Đ", "promotionid": 194199, "price": 1424837405, "price_stocks": [ { "model_id": 98129707113, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1161989408, "promotion_type": 6, "allocated_stock": 8, "shop_id": 6493497, "end_time": 2304782000, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10882566985, "promotion_id": 236868, "purchase_limit": 15, "start_time": 1835052339, "stock": 8 }, { "model_id": 98258382640, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 8281500242, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 8714091, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 9540207813, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 252 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 201, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 10, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 1, 3 ], "seller_promotion_refresh_time": 2162402490 }, "has_gimmick_tag": false, "price_before_discount": 5919641464, "modelid": 68723025346, "sold": 460, "stock": 13 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 10, "name": "Và", "promotionid": 172397, "price": 977111333, "price_stocks": [ { "model_id": 80316794932, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1365370760, "promotion_type": 5, "allocated_stock": 9, "shop_id": 10215518, "end_time": 2511507899, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 12760350549, "promotion_id": 231951, "purchase_limit": 16, "start_time": 2643386100, "stock": 14 }, { "model_id": 111541513460, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 8569162657, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 6518603, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 6978282395, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 290 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 247, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 14, "has_shopee_promo": true, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 3, 2 ], "seller_promotion_refresh_time": 2108593482 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 10855161201, "modelid": 82428010672, "sold": 394, "stock": 14 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 13, "name": "Đ", "promotionid": 245248, "price": 1449374173, "price_stocks": [ { "model_id": 89593291788, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1280774232, "promotion_type": 4, "allocated_stock": 9, "shop_id": 6402897, "end_time": 2162463333, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10007271273, "promotion_id": 309403, "purchase_limit": 16, "start_time": 1681907790, "stock": 13 }, { "model_id": 113561997179, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 7306450646, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 8391832, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 9847265405, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 244 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 300, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 14, "has_shopee_promo": true, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 1, 3 ], "seller_promotion_refresh_time": 3032687216 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 9902774210, "modelid": 90559190049, "sold": 633, "stock": 11 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 14, "name": "Đỏ,37", "promotionid": 197492, "price": 992662145, "price_stocks": [ { "model_id": 88669210274, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1447167283, "promotion_type": 4, "allocated_stock": 8, "shop_id": 11318040, "end_time": 1886022619, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 12547697510, "promotion_id": 312117, "purchase_limit": 12, "start_time": 2079005540, "stock": 12 }, { "model_id": 79383179365, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 9159672410, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 6580690, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 7220069173, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 312 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 379, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 12, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 0, 1 ], "seller_promotion_refresh_time": 1755344981 }, "has_gimmick_tag": false, "price_before_discount": 10347821740, "modelid": 96543629096, "sold": 393, "stock": 13 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 11, "name": "Đỏ,39", "promotionid": 244419, "price": 1256926657, "price_stocks": [ { "model_id": 115392241087, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1639412091, "promotion_type": 7, "allocated_stock": 16, "shop_id": 11008734, "end_time": 2789707483, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 12743657352, "promotion_id": 178135, "purchase_limit": 14, "start_time": 2672720830, "stock": 9 }, { "model_id": 67410760407, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 5707065561, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 11446030, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 8409725593, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 399 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": true, "currency": "VND", "normal_stock": 411, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 12, "has_shopee_promo": true, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 0, 4 ], "seller_promotion_refresh_time": 2255021166 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 7973360601, "modelid": 80915130433, "sold": 455, "stock": 7 }, { "itemid": 6557565749, "status": 2, "current_promotion_reserved_stock": 11, "name": "Và", "promotionid": 304175, "price": 1180898043, "price_stocks": [ { "model_id": 82884496478, "stockout_time": null, "region": "VN", "rebate": 0, "price": 1186094047, "promotion_type": 7, "allocated_stock": 8, "shop_id": 7332873, "end_time": 1680063349, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 7533427402, "promotion_id": 275303, "purchase_limit": 10, "start_time": 1842009988, "stock": 9 }, { "model_id": 64486154992, "stockout_time": 0, "region": "VN", "rebate": null, "price": 10910732034, "promotion_type": 0, "allocated_stock": null, "shop_id": 7208721, "end_time": null, "stock_breakdown_by_location": [], "item_id": 10171233944, "promotion_id": 0, "purchase_limit": null, "start_time": null, "stock": 430 } ], "current_promotion_has_reserve_stock": false, "currency": "VND", "normal_stock": 306, "extinfo": { "seller_promotion_limit": 10, "has_shopee_promo": false, "group_buy_info": null, "holiday_mode_old_stock": null, "tier_index": [ 3, 3 ], "seller_promotion_refresh_time": 2034357423 }, "has_gimmick_tag": true, "price_before_discount": 9569504515, "modelid": 115922393296, "sold": 395, "stock": 15 } ], "has_low_fulfillment_rate": false, "price": 1069000391, "shop_location": "TP. Hồ Chí", "tier_variations": [ { "images": [ "1c6c32d8c4b73553fe66aa33ab6", "3386fd33a07b796f804b23672c0", "8ec32b0db360027a7776627d97e" ], "properties": [], "type": 0, "name": "Màu", "options": [ "Đỏ", "Đen", "Vàng" ] }, { "images": [], "properties": [], "type": 0, "name": "Size", "options": [ "36", "37", "38", "39" ] } ], "min_purchase_limit": 0, "can_use_cod": null, "makeups": null, "welcome_package_type": 0, "show_official_shop_label_in_normal_position": null, "is_alcohol_product": true, "item_type": 0, "spl_installment_tenure": null, "show_recycling_info": true }, "version": "594e0e28304a9bdfe005523553447c21", "data": null, "error_msg": null, "error": null } Em đã cố gắng search toàn bộ price trong đó mà không thấy cái nào khớp với cái 9.000 kia cả
  3. Link SẢN PHẨM Em get được 1 đoạn json từ https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=5756680&itemid=6557565749 Nhưng em mò hoài không biết cột giá là cột nào Các bác có thể nào đã thông kinh mạch hộ em được không. Em cảm ơn các bác
×
×
  • Create New...