Jump to content

Công Dũng

Members
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. var n = t.url , r = t.method , c = t.token , u = t.ctoken , l = function(e) { return "live" === (0, o.getRuntimeServer)() ? i[e] : s[e] }(e); mấy biến n r c u l i bạn thay vào công thức case là ra đó
 2. em thử cũng không được. em tìm hiểu mà cũng k biết Shopee nó chặn theo tiêu chí gì luôn
 3. em request lên shopee trong 1 khoảng thời gian nhiều request quá nên shopee nó chặn k cho request nữa Mỵ có giải pháp gì k giúp em với ạ
 4. có bác nào kết nối websocket shopee bằng c# , em thấy cái websocket này khoai quá chưa bắt đầu từ đâu
 5. mỵ cho em tham khảo code với e cũng dùng multipartContent để truyền fromdata vào mà nó vẫn báo lỗi
 6. public async Task<IActionResult> Test([FromForm] UploadAttachmentBodyShopee body, int shopid) { var data = await ShopeeService.UploadAttachmentShopee(body); return Ok(data); } public async Task<ResUploadAttachmentShopee> UploadAttachmentShopee(UploadAttachmentBodyShopee body) { this._tonken = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjcmVhdGVfdGltZSI6MTYwNzMzMTA3NiwiaWQiOiI1ZGRmMmUyNi0zODY5LTExZWItOTEyZi1mMDYzZjkxODE0ZTIifQ.NNVMpG3PJ19NV6VBelo0SAEVUXA48NNumT6QL5yKq3s"; var res = await PostFormDataAsync<ResUploadAttachmentShopee>("webchat/api/v1.2/images?_uid=0-326563776", body.File); if (res.Success) { return res.Result; } throw new Exception("Lỗi không upload được ảnh", new Exception(res.Error, new Exception(res.ResponseContent))); } public virtual async Task<ApiResultWrap<TResult>> PostFormDataAsync<TResult>(string path, IFormFile file) { var request = BuildRequest().AppendPathSegment(path); HttpClient httpClient = new HttpClient(); MultipartFormDataContent form = new MultipartFormDataContent(); byte[] fileBytes = null; string z = null; if (file.Length > 0) { using (var ms = new MemoryStream()) { file.CopyTo(ms); fileBytes = ms.ToArray(); z = Convert.ToBase64String(fileBytes); // act on the Base64 data await request.PostMultipartAsync(mp => mp.AddString("file", z) ); } } OnRequestBuilding(request); try { return await ReadingResponse<TResult>(await request.PostStringAsync(z)); } catch (Exception ex) { return new ApiResultWrap<TResult> { Success = false, Error = ex.ToString() }; } } mỵ xem giúp em cái hàm PostFormDataAsync này với
 7. em có test qua bên postman có truyền bearer vào nó vẫn trả về url còn sang code thử mãi vẫn k truyền được file lên cho shopee. Mỵ biết dùng hàm nào bên c# để truyền file k chỉ em
 8. em muốn upload ảnh lên bằng api https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1.2/images?_uid=0-326563776 để nó trả về Url của shopee mà code bằng c# nó báo lỗi thế này param_errorrequest Content-Type isn't multipart/form-data mị giúp em với
×
×
 • Create New...