Jump to content

quimao

Members
 • Số lượng nội dung

  10
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

2 Neutral
 1. @Thiên Chi Kiều Nữmình có dùng cookie để đăng nhập đâu, có $sFormdata chứa json account mà, nhưng mình ko post lên đây, nhưng thực sự cảm ơn Mod, mình sai về phần header đúng ra phải là | chứ ko phải là @crlf , thực sự cảm ơn Mod rất nhiều code cho các bạn tham khảo Local $csrftoken = '', $aStr = StringSplit('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', '') For $i = 1 To 32 $csrftoken &= $aStr[Random(1, $aStr[0], 1)] Next $sFormSubmit = '';nạp json chứa thông tin account tại đây $sHeader='User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1'&"|" $sHeader&='x-csrftoken: '&$csrftoken&"|" $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/authentication/login',$sFormSubmit,'csrftoken='&$csrftoken,'https://shopee.vn/buyer/login',$sHeader) ConsoleWrite($sRequest)
 2. @Thiên Chi Kiều Nữ Mình vẫn bị lỗi 403 dù đã thử mọi cách với autoit, tuy nhiên khi sử dụng php thì lại ok ko hiểu vấn đề nằm ở đâu nữa. Có khi nằm ở udf _httprequest hay sao ấy mong bác @Huân Hoàng update vậy code autoit : Local $csrftoken = '', $aStr = StringSplit('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', '') For $i = 1 To 32 $csrftoken &= $aStr[Random(1, $aStr[0], 1)] Next $sHeader='User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1'&@CRLF ;~ $sHeader&='X-API-SOURCE: rweb'&@CRLF ;~ $sHeader&='Accept: application/json'&@CRLF ;~ $sHeader&='x-shopee-language: vi'&@CRLF ;~ $sHeader&='x-requested-with: XMLHttpRequest'&@CRLF ;~ $sHeader&='If-None-Match-: 55b03-56fa007aaeb6a7efbaa9c28a1a977cc1'&@CRLF ;~ $sHeader&='Content-Type: application/json'&@CRLF $sHeader&='x-csrftoken: '&$csrftoken&@CRLF ;~ $sHeader&='origin: https://shopee.vn'&@CRLF ;~ $sHeader&='sec-Fetch-Site: same-origin'&@CRLF ;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Mode: cors'&@CRLF ;~ $sHeader&='Sec-Fetch-Dest: empty'&@CRLF $sHeader&='Referer: https://shopee.vn/buyer/login'&@CRLF ;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/buyer/login','','','','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1') ;~ $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/user/login_status','','','https://shopee.vn/buyer/login','user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1') $sRequest = _HttpRequest(1,'https://shopee.vn/api/v2/authentication/login',$sFormSubmit,'csrftoken='&$csrftoken,'https://shopee.vn/buyer/login',$sHeader) ConsoleWrite($sRequest) Code php: $curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,$url); curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $sFormSubmit); curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', 'x-csrftoken: 24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2', 'cookie: SPC_EC=-; REC_T_ID=1dc70612-e36b-11ea-9641-ccbbfeddd5e8; SPC_R_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_IA=-1; SPC_F=zlmxfRxFU8Ocd7GFUytq4tMjL45WIYxK; REC_T_ID=1dc948a4-e36b-11ea-98c5-3c15fb3af0ee; SPC_T_ID="MSU723NA/VXIxllhwnkNB/ttFt+V910VvAJ0VkJiUVVBmwouVtsVIt1hn13N59jFd0S4X92FnorO5Lc2BXs4T1+Nvk7SBK6acll1cyzNTmM="; SPC_SI=woom9z5ktib2kyga75skml88cmuupil2; SPC_R_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="/sre5yBeU14FoP8BAqcctg=="; G_ENABLED_IDPS=google; _gcl_au=1.1.1228379888.1597985977; _fbp=fb.1.1597985977094.1547819837; AMP_TOKEN=%24NOT_FOUND; _ga=GA1.2.1352332207.1597985977; _gid=GA1.2.520580641.1597985977; csrftoken=24dGfIlV8ichwARZsFcyPpThrTiXKWA2', 'referer: https://shopee.vn/buyer/login', )); $response = curl_exec($curl); $last_url = curl_getinfo($curl, CURLINFO_EFFECTIVE_URL); print_r($response); curl_close($curl);
 3. @Thiên Chi Kiều NữMod dùng autoit , python hay c#, mình chỉ quen mỗi autoit, mod chỉ mình cách request đi
 4. Xin lỗi mọi người và cũng xin lỗi Mod, tại mình khác dốt về regex, cảm ơn Mod đã nhắc nhở. Ý tưởng của mình như sau: $string = 'item.htm?id=618317312666' ;$string = '2355.789' $tachso = StringRegExp($string,'([0-9]+\.*[0-9]+)|id=([0-9]+)',1) MsgBox(4096,'Title',$tachso[UBound($tachso]-1) Giải thích Mình cần lấy số trong một chuỗi, số này là số ID của sản phẩm hoặc giá(price) của sản phẩm trong đó giá sản phẩm có dạng 59 hoặc 59.8 [0-9]+ : tách lấy số \.* : tách lấy dấu chấm nếu để . thì sẽ hiểu nhầm là ký tự bất kỳ nên ta thêm \. , ký tự dấu chấm có thể xuất hiện hoặc không nên ta thêm * | : hoặc cái này hoặc cái kia
 5. Mình request tới trang này https://shopee.vn/api/v2/authentication/login, cookie cooking header đầy đủ các thủ tục, thậm chí bê nguyên header gốc vào mà ko hiểu sao bị 403 FORBIDDEN. Mod có cách nào ko ?
 6. quimao

  Xin hỏi về StringRegExp

  Xin chào mọi người, em có chuỗi kiểu này muốn tách lấy số ra thì nên viết pattern kiểu gì ạ $string = 'item.htm?id=618317312666' or $string = '85.99' Xin lỗi mọi người nhưng em viết đc rồi ạ ý tưởng cho các bạn tham khảo https://teamcodedao.com/forum/index.php?/topic/4064-xin-hoi-ve-stringregexp/&do=findComment&comment=9512
×
×
 • Create New...