Jump to content

Do Duc Chi

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Đã có thành viên nhận code. Cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà tool tiep theo
  2. Mình cần tool lấy thông tin từ web về: Đầu vào có Tỉnh TP, Số CMND, Họ Và Tên. Đầu ra cần thông tin "Kết quả" hệ thống trả về Thông tin liên hệ: chido@nhankiet.vn - 0934393668
×
×
  • Create New...