Jump to content

jagan1

Members
  • Số lượng nội dung

    3
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Chạy trên code thì lúc được lúc không, mình chưa hiểu vấn đề ở đây là bị gì. Sáng nay mình vừa chạy lại trên autoit, dùng cookie cũ mà vẫn get dc full.
  2. Tình hình là mình request lấy thông tin sản phẩm với api của shopee (https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955) bằng autoit thì thông tin trả về ở những mục "name" sẽ bị cắt mất 5 kí tự cuối thế nhưng khi request bằng chrome đã bật ẩn danh, chưa login shopee (https://reqbin.com/) thì lại hiển thị đầy đủ mặc dù tất cả headers, cookie, referer truyền vào là giống 100% phần code autoit. - Đây là code autoit #RequireAdmin #include <_HttpRequest.au3> $sHeaders = "Host: shopee.vn|User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0|Accept: */*|Accept-Language: en-US,en;q=0.5|Accept-Encoding: gzip, deflate, br|X-Shopee-Language: vi|X-Requested-With: XMLHttpRequest|X-API-SOURCE: pc|If-None-Match-: 55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d|DNT: 1|Connection: keep-alive" $sReferer = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955" $sCookie = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi' $sRq = _HttpRequest(2, "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955", "", $sCookie, $sReferer, $sHeaders) ClipPut($sRq) - Mình đã thử luôn bên python và kết quả vẫn bị thiếu như autoit import requests, pyperclip from requests.structures import CaseInsensitiveDict url = "https://shopee.vn/api/v2/item/get?shopid=204574220&itemid=7729982955" headers = CaseInsensitiveDict() headers["Host"] = "shopee.vn" headers["User-Agent"] = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0" headers["Accept"] = "*/*" headers["Accept-Language"] = "en-US,en;q=0.5" headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate, br" headers["Referer"] = "https://shopee.vn/-M%C3%A3-ELMS05-gi%E1%BA%A3m-5-%C4%91%C6%A1n-300k-%F0%9F%8E%81Laptop-Gtab-Ultrabook-si%C3%AAu-m%E1%BB%8Fng-nh%E1%BA%B9-Pin-tr%C3%A2u-i.204574220.7729982955" headers["X-Shopee-Language"] = "vi" headers["X-Requested-With"] = "XMLHttpRequest" headers["X-API-SOURCE"] = "pc" headers["If-None-Match-"] = "55b03-abb5f0333d6583c61ad43ff7abfb305d" headers["DNT"] = "1" headers["Connection"] = "keep-alive" headers["Cookie"] = 'SPC_R_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_IA=-1; SPC_EC=-; SPC_F=heWD8YDPcAvWfytortydk75Rlhzp2V1A; REC_T_ID=0755783e-a965-11eb-858b-3c15fb7e9ea1; SPC_T_ID="YM+hzUs0Ew7rPM0NKpqMvprxTzEoxy5SQ6/ATbG29Lvu3J9Go0oMHgnu4ulbsfv+B+DpCugGKnUhsPmfiFJLT/g5yKK5dAfnoEyVMjM5/bs="; SPC_SI=mall.UKjH2NQZdsHzoRCSqRW3zVezJlw1xSed; SPC_R_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; SPC_U=-; SPC_T_IV="CNNi43CJ1mANDIbG/iaFhA=="; REC_T_ID=07594fe1-a965-11eb-acc3-10c17297d5e7; G_ENABLED_IDPS=google; csrftoken=5gK4W8bSEaPN5yfm0B9rUPJ5GgVGuehi' resp = requests.get(url, headers=headers) pyperclip.copy(str(resp.content.decode("utf8"))) # Tương tự như ClipPut() của AutoIt Bài viết đầu tiên của mình trong forum, mong có cao nhân giúp đỡ. Mình cảm ơn rất nhiều!
×
×
  • Create New...