Jump to content
Các bạn đi qua đi lại :") nếu có rảnh giúp mình click vào quảng cáo ở góc phải hoặc dưới cùng hoặc trong bài viết nhé. Cám ơn nhìu ^^. ×

anhtuan242

Members
 • Content Count

  17
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Cảm ơn bác Thiên Chi Kiều Nữ nhé e pass đc qua bước đó rồi. Bác làm đặt đơn hàng bao giờ chưa ạ chỉ giáo e chút. Em làm đến đoạn https://shopee.vn/api/v2/checkout/place_order Tuy nhiên data post lên dài quá e ko rõ có cần phải post hết lên ko ạ
 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bạn edit bài tách ra hộ mỵ với.. mỵ không rõ bạn hỏi vấn đề gì và với cái code nào nha
 3. Cho em hỏi chút em add item vào giỏ hàng bị lỗi 406 bác có cách fix ko ạ string DataPost = "{\"quantity\":"+displayItem.SoLuong+",\"checkout\":true,\"update_checkout_only\":false,\"donot_add_quantity\":false,\"source\":\"{\"refer_urls\":[\"\"]}\",\"shopid\":"+shopId+",\"itemid\":"+itemId+"}";
 4. Em muốn tạo một tài khoản lazada mà chưa biết cách vượt qua được captcha của nó . Có cao nhân nào làm về lazada rồi thì cho em xin ít kinh nghiệm được không ạ. Em cảm ơn
 5. Em đang làm nhưng đang tắc chỗ captcha mà chưa biết giải quyết sao. Bác làm xem có cao kiến gì ko https://cfall.aliyun.com/nocaptcha/analyze.jsonp?a=QPXW&t=QPXW%3A1567347987525%3A0.17047523414755905&scene=register_h5&p=%7B%22ncSessionID%22%3A%22a246fc27d98%22%2C%22umidToken%22%3A%22TBCD0EDD290FF85BDC7B5673B7F81DF1C79399F3FEBBFCB58FB514285A0%22%7D&n=120%23bX1bS9zuI4fVL8GfQCoEj0v52SEWBz9pSKDvzMSM9vERx4Lp%2FJpiAJXmmGM%2FLyUBrY9jMOaNP0akOZcwsDgLhcoPgb8tKgTjzf0t6vjghhOQ4ryHG20F7bgiaP9jkGHRh%2FBaGY5LkKAvJZ1C800GbuJHhmlcNikXIkGGbCNvoo6WEw%2BvjTm5pguLjsAUjBjJamx0V6%2F2%2Bm956TzsUaPwA8zMW2aqDju10HhGxzj29VEtcYKCVhpn58Z5lPh%2BfyzQP797qR9wJraSXpGQSNjd3ezXpsMNe6dYeKZwNdx4xhry4FCK2%2FVzVXu4Y1xbvMnYCLdvcFN1taf5OwnvDoWUTX%2BhCylub%2FNKlqLgQCSiYbDAPXIbbUhpNee%2FPBFxBsUNbfMPwCnVSxtkOyzBzvWpNYmInaBIzHlXfSXnwr7LEMrNfWQZou3OBs%2Ba2CPFdkeEtvwQ88GkQ0Py0l1DktAg4BnJQ0l%2BWhyI45qWUojW%2FJygSNh9EIcIQhWU1KgVMLA1Q7NtFv4Y3SczPsjNOYdAVW9d7N263psMFVKJIfm4FgqBbqkVV6gVXgHOZLgsDBx1NrLePKSjI8Q0taJJbxTUIIb0tvLRFak%2FyXivggIFyu4gyM6pQvKZHYysAp79oHHPh2cllsx4XeTdXxdEabli3Y8QhjfCdU%2BE584%2FZ%2Fogp%2BkOa0KY0L2of%2FBKSGsVMZsDBRF%2FED%2BK50ABIDjCFfVAD5BD92JDbH7k16GrCG2TkO%2BZBQWCfi5DPpRVdXmKSeimSD4zM0xmqec0bEdYf49WbWIThgha08yIQD3YvabtzQtxtBPoDo4S8kSZpmvckTISZJg%2B0vdggnPT%2F60w9Yf6%2B4PlW5QpsZprstDhPB2idHx%3D&v=979&callback=__jsonp_728786452
 6. MultipartContent DataVerify = new MultipartContent() { {new StringContent(capcha),"captcha"}, {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" }, {new StringContent("1"),"operation" }, {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" }, {new StringContent(code),"vcode" }, }; requests.Referer = "https://shopee.vn/"; requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); re = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify).ToString();
 7. requests.Referer = "https://shopee.vn/"; requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify); MultipartContent DataRegister = new MultipartContent() { {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" }, {new StringContent(Password),"password" }, {new StringContent(Password),"password2" }, {new StringContent(Password_Hash),"password_hash" }, {new StringContent(UserName),"username" }, }; String responses = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_register/", DataRegister).ToString();
 8. Thanks Bác Thiên Chi Kiều Nữ Em đã hoàn thiện việc đăng ký rồi. Bác ở đâu nếu ở Hà Nội hôm nào rảnh e mời bác chầu cafe. Ah em còn 1 việc nữa là tắt OTP nhưng Xnet e tra có môi 2 phương thức Post và Get. mà thằng tắt Opt nó dùng Put. vậy nó có cách nào thay thế ko bác string DataPost = "{\"user\":{\"user_command\":\"new_device_login_otp\",\"hide_likes\":0,\"disable_new_device_login_otp\":true}}"; requests.Referer = "https://banhang.shopee.vn/"; requests.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"); requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); requests.AddHeader("x-api-source", "pc"); requests.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); requests.Cookies.Add("SPC_CDS", CsrfToken); string link = "https://banhang.shopee.vn/api/v2/users/" + userId + "/?SPC_CDS="+ CsrfToken + "&SPC_CDS_VER=2"; response = requests.Post(link, DataPost, "application/json"); code của e thế này có sai chỗ nào ko bác nó trả ra là {{"errcode":2, "message": "token not found"}}
 9. requests.Cookies.Add("https://shopee.vn", "csrftoken=" + CsrfToken); requests.Referer = "https://shopee.vn/"; requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/", DataSendCode); Console.WriteLine(response.ToString()); response = requests.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1"); string timeS = DateTime.Now.AddHours(-7.0).Ticks - 621355968000000000L) / 10000L).ToString(); using (WebClient webClient = new WebClient()) { webClient.DownloadFile("https://shopee.vn/api/v0/captcha/?" + timeS, filePath); } string capcha = capchaProcess.GetCapcha().ToString()); string code = GetCode(); MultipartContent DataVerify = new MultipartContent() { {new StringContent(capcha),"captcha"}, {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" }, {new StringContent("1"),"operation" }, {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" }, {new StringContent(code),"vcode" }, }; //DOAN NAY KET QUA TRA VE CUA EM DANG BI ERRO response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify); Console.WriteLine(response.ToString()); Em đã add thêm timestamp nhưng kết quả vẫn ko đổi. ko biết em còn thiếu gì nữa ko
 10. @Thiên Chi Kiều Nữ Em làm qua đoạn này rồi, đến đoạn verify capcha với code thì lỗi. capcha thì e requset lại cái link $https://shopee.vn/api/v0/captcha/ để lấy capcha thì có đúng ko bác MultipartContent DataVerify = new MultipartContent() { {new StringContent(capcha),"captcha"}, {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" }, {new StringContent("1"),"operation" }, {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" }, {new StringContent(code),"vcode" }, }; // requests.Cookies.Add("https://shopee.vn", "csrftoken=" + CsrfToken); //requests.Referer = "https://shopee.vn/"; //requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify); Em request thì nó lỗi ************************************ Bạn nhớ cho code vào thẻ code nhé..ở đây này. và chọn ngôn ngữ c,c++,c# nhé
 11. code của e đây ko rõ sai chỗ nào bác. static void Main(string[] args) { string Password = ""; string phoneNumber = ""; Random Rd = new Random(); string ChuCai = "ABCDEFGHIJKLMNOPQresponseTUVWXYZ0123456789"; HttpRequest requests = new HttpRequest() { UserAgent = Http.ChromeUserAgent(), Cookies = new CookieDictionary(), }; HttpResponse response = requests.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup?classic=1"); string KetQua = response.ToString(); //string Password_Hash = GetSha256(CreateMD5(Password).ToLower()); string CsrfToken = ""; for (int i = 0; i < 32; i++) { CsrfToken += ChuCai[Rd.Next(0, ChuCai.Length)].ToString(); } MultipartContent Data = new MultipartContent() { {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" }, {new StringContent("1"),"operation" }, {new StringContent(""),"password_hash" }, {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" }, }; requests.Cookies.Set("https://shopee.vn", "csrftoken=" + CsrfToken); requests.Referer = "https://shopee.vn/"; requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken); response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/", Data); Console.WriteLine(response.ToString()); } public static string CreateMD5(string input) { // Use input string to calculate MD5 hash using (System.Security.Cryptography.MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()) { byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input); byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes); // Convert the byte array to hexadecimal string StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < hashBytes.Length; i++) { sb.Append(hashBytes.ToString("X2")); } return sb.ToString(); } } public static string GetSha256(string text) { if (text == null) { return string.Empty; } byte[] message = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(text); SHA256Managed hashString = new SHA256Managed(); byte[] hashValue = hashString.ComputeHash(message); string hashStrings = string.Empty; foreach (byte x in hashValue) { hashStrings += string.Format("{0:x2}", x); } return hashStrings; }
 12. Có bác nào làm về đăng ký shopee chưa chia sẻ em chút, e cảm ơn :)))
 13. Bác @Thiên Chi Kiều Nữ ơi tại e mới test dùng post man để post lại cái link thôi chứ chưa biết code theo hướng nào, bác có thể share cho e ít code mà bác để gửi code đi để e tham khảo đc ko ạ em viết bằng c#. Em cảm ơn
 14. Bác@Huân Hoàng ơi em làm cái request để get mã OTP để đăng ký shoppe, e dùng hàm post để post mà nó vẫn ko gửi mã về điện thoại, bác có thể giúp e được ko . em dùng postman: POST /api/v0/buyer/login/phone_send_vcode/ HTTP/1.1 Host: shopee.vn Sec-Fetch-Mode: cors X-CSRFToken: IGoVSuL4s7uOVrvYPFRHepCR4QeX8fRu X-Requested-With: XMLHttpRequest X-API-SOURCE: pc User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Accept: */* Origin: https://shopee.vn Sec-Fetch-Site: same-origin Cache-Control: no-cache Postman-Token: f5f6609d-25db-62d4-d173-b831c3f0d665 ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="operation" 1 ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="phone_canon" 84796108978 ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
×
×
 • Create New...