Jump to content

Cương Thế Nguyễn

Members
 • Số lượng nội dung

  22
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Days Won

  3

Tất cả mọi bài viết bởi Cương Thế Nguyễn

 1. Bác nào nhận code inbox giúp mình với. Zalo : 0833451616 Tele : https://t.me/johnnynguyen94
 2. import requests import random import hashlib def random_str(length): character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_pass(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): username = '' password = '' r = requests.Session() response = r.get('https://banhang.shopee.vn/api/v2/login') csrftoken_gen = random_str(32) cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'user-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36', 'x-csrftoken' : csrftoken_gen, 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', 'referer' : 'https://shopee.vn', 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken_gen + "; " + cookie_string + "SPC_CDS=" + "1" } url="https://shopee.vn/api/v2/authentication/login" response = r.request("POST",url,headers=headers, data = '{"username":"' + username + '","password":"' + encrypt_pass(password) + '","support_whats_app":true}') print(response.content) if __name__ == '__main__': main() Update login đơn giản bằng Python
 3. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 4. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 5. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 6. HttpRequest request = new HttpRequest(); request.Proxy = HttpProxyClient.Parse("zproxy.lum-superproxy.io:22225"); string country = null; string session_id = new Random().Next().ToString(); request.Proxy.Username = "username" + (country != null ? "-country-" + country : "") + "-session-" + session_id; request.Proxy.Password = "password"; string ip = request.Get("http://lumtest.com/myip.json").ToString(); Code dùng Lumi cho bác nào cần ạ. <3
 7. bên này là dịch vụ kiểu đăng nhập lấy ip về chị ạ chứ hông kiểu cho sẵn ip.API tích hợp của nó đây mà em ko biết làm cho xNet dư nào using System; using System.Net; class Client : WebClient { public static string username = "username"; public static string password = "password"; public static int port = 22225; public string session_id = new Random().Next().ToString(); public Client(string country = null) { this.Proxy = new WebProxy("zproxy.lum-superproxy.io", port); var login = username+(country != null ? "-country-"+country : "") +"-session-"+session_id; this.Proxy.Credentials = new NetworkCredential(login, password); } protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address) { var request = base.GetWebRequest(address) as HttpWebRequest; request.ConnectionGroupName = session_id; return request; } } class Example { static void Main() { Console.WriteLine("To enable your free eval account and get CUSTOMER, " +"YOURZONE and YOURPASS, please contact sales@luminati.io"); Console.WriteLine("Performing request(s)"); var client = new Client(); // Put full scraping sequence below: Console.WriteLine(client.DownloadString("http://lumtest.com/myip.json")); // client.DownloadString(...second request...); } }
 8. Bro nào biết cách cho xNet request dùng proxy của luminati không ạ, em ngâm cứu từ sáng đến giờ mà không ra ạ :(((
 9. Chị hướng dẫn em cách kết nối luminati dành cho xnet được không ạ, em xem tài liệu của họ và tra google ko thấy có cách kết nối vào các request của xNet :'(
 10. Bác nào có chuyển được cái này về c# được giúp em với ạ :d Code Chat với shop ạ Local $aInfo = Shopee_Login($Username, $Password) $from_userid = '118420826' $to_userid = '61130130' $ShopID = '61128688' $itemid = '1305829881' $Text = 'Test chat thử này ' & Random(0, 1) _HttpRequest(2, 'wss://chat-ws.shopee.vn/socket.io/?EIO=3&transport=websocket') _HttpRequest_WebSocketSend('42["message","13{\"token\":\"ABC\",\"country\":\"VN\"}"]') _HttpRequest_WebSocketSend('42["message","59{\"text_content\":\"{\\\"text\\\":\\\"' & $Text & '\\\"}\",\"to_userid\":' & $to_userid & ',\"from_userid\":' & $from_userid & ',\"itemid\":' & $itemid & ',\"orderid\":0,\"shopid\":' & $ShopID & ',\"type\":0,\"opt\":8,\"read\":true,\"requestid\":\"ABC\"}"]')
 11. Em request lên web trả về đc chuỗi kiểu như này "[ GI\u1ea2M GI\u00c1 S\u1ed0C ] L\u00f4ng Mi Gi\u1ea3 Ch\u1ed3n 3D" Có bác nào biết chuyển cái này về tiếng việt trong c# hướng dẫn em với được không ạ. Em cảm ơn. :d
 12. Chị ơi, em reqeust đến sản phẩm trong shop, em muốn lấy tên nhưng chỉ trả về chuỗi như này, Giờ Em muốn đưa nó về tiếng Việt thì làm như thế nào ạ. C# nha chị . "[ GI\u1ea2M GI\u00c1 S\u1ed0C ] L\u00f4ng Mi Gi\u1ea3 Ch\u1ed3n 3D" **************************************************** Câu trả lời ở bài này nhé :
 13. Kiểm Tra Link sản Phẩm cho Bạn nào cần. Cái tên sp mình lấy về đc mà chưa decode đc. bạn nào làm được chỉ mình luôn với nha . private string[] ShopInfo() //lấy {shopid,itemid} từ Link { string link = textBox7.Text; Regex reg = new Regex(@"https://shopee\Wvn/(.*?)-i.(?<ids>\d+)\W(?<idi>\d+)"); MatchCollection mat1 = reg.Matches(link); Match mat = reg.Match(link); if (mat1.Count == 0) { MessageBox.Show("Nhập Lại Link Sản Phẩm", "Thông Báo"); } else { request = new HttpRequest(); request.Referer = "https://shopee.vn/"; request.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); response = request.Get("https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid=" + mat.Groups["idi"].ToString() + "&shopid=" + mat.Groups["ids"].ToString() + ""); content = response.ToString(); Regex reg1 = new Regex(@"\Werror\W:null"); MatchCollection mat2 = reg1.Matches(content); if (mat2.Count == 1) { check = 1; label20.Text = "TÊN SP : LINK ĐÚNG"; label21.Text = "Giá : Giá SP"; } else { label20.Text = "TÊN SP : LINK SAI"; label21.Text = "Giá : KHÔNG TỒN TẠI"; MessageBox.Show("Nhập Lại Link Sản Phẩm", "Thông Báo"); } } string[] s1 = new string[2]; s1[0] = mat.Groups["ids"].ToString(); s1[1] = mat.Groups["idi"].ToString(); return s1; }
 14. Đây là Hàm xoá SP trong giỏ hàng : [Hidden Content] ************************************************************************************************ Update cho hàm xoá, chỉ cần truyền vào duy nhất giá trị csrf là có thể xoá đc tất cả các sản phẩm đang tồn tại trong giỏ. Thớt có cái param của thêm sản phẩm vào giỏ và xoá địa chỉ cũ không ạ, em đang tập 2 cái đó mà khong hỉu sao convert sang c# nó ứ chịu chạy. [Hidden Content]
 15. Bác @Huân Hoàng Có thể Hướng dẫn thêm bớt phần địa chỉ và sản phẩn được không ạ. Em đang tập. Làm đến cái này không hiểu sao thấy đơn giản mà làm hoài không có được ạ :((((
×
×
 • Create New...