Jump to content
Các bạn đi qua đi lại :") nếu có rảnh giúp mình click vào quảng cáo ở góc phải hoặc dưới cùng hoặc trong bài viết nhé. Cám ơn nhìu ^^. ×

Đại Thanh

Members
  • Content Count

    7
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. {"errcode":2,"message":"token not found"} ---------------------------------------------------------------- Nhắc nhở : bạn vui lòng gõ ý của bạn rõ ràng.
  2. Thớt ơi cho em xin hỏi về request thêm giỏi hàng và đặt hàng là gửi tới link nào vào truyền tham số gì ạ.Cảm ơn thớt
  3. Mình dùng trên NODE JS làm theo mô tả không được .Ai help mình với :( "statusCode":200, "body":"{\"redirect\":\"/buyer/\",\"userid\":156797503}", "headers":{ "server":"SGW", "date":"Fri, 28 Jun 2019 19:39:43 GMT", "content-type":"application/json; charset=utf-8", "transfer-encoding":"chunked", "connection":"close", "vary":"Accept-Encoding, Cookie", "x-request-id":"LTJbuinzE7tDQDTYzBDWw", "access-control-allow-headers":"Content-Type,Authorization,X-Requested-With,X-CSRFToken,If-None-Match-,X-API-SOURCE", "access-control-allow-credentials":"true", "access-control-allow-origin":"https://shopee.vn", "access-control-allow-methods":"POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE", "set-cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=\"6xY6kizEpU9iI98I5tL6GaxINmFU4892Uu+SkWsG/+HAS/n/MvfLT1P09yqHusi2S1QbxoBqS0oRMQ83ds0bTNFLjd3r1nfXVK4HQD4IRQGBBcg+eOoYh9pTMRO4GLPo+tKykc6H9quSuzu5eLdGtY/6M8SidznbGLjbY8ml5qU=\"; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_ID=\"Y0ejpVetbICmQijTy4UnjDgQrDZj+HnascE6WUuaAJBpfIdRLeE8Z5xjmd9uHxUVpDw/zN9SPIq0dRGXsJCe6UAC0orxnPP6alyDom+iIow=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=qmtyvwynr36km03hkteqto9td08q4syr; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=156797503; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"uEJ/6SPkQndlGjIuPSySpQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/" ] }, "request":{ "uri":{ "protocol":"http:", "slashes":true, "auth":null, "host":"shopee.vn", "port":80, "hostname":"shopee.vn", "hash":null, "search":null, "query":null, "pathname":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "path":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "href":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" }, "method":"Post", "headers":{ "content-type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36", "referer":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", "accept-language":"vi,en-GB;q=0.8,en;q=0.6", "origin":"https://shopee.vn", "x-csrftoken":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "Cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_F=bED7DyGg3tRFdoj8Cr7OgZTmelzl3LGw; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "REC_T_ID=7a2f5ca2-99dc-11e9-a95b-3c15fb3af01b; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/;HttpOnly", "SPC_T_ID=\"Z9BW++SUeC+j9cWXc0EBlD+Dxz/s0Ov2iVlf+NzpNcltBNH1+rsqkZN1NgGIp/IiGmrwh6+123MFHz7A5B5yYTkMaSYRvb/XSP5VKS0cwOs=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=qmtyvwynr36km03hkteqto9td08q4syr; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"JD3jI3xu2nhEMCKHVFWzIQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", { "key":"csrftoken", "value":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "creation":"2019-06-28T19:39:42.365Z" } ], "content-length":147 } } }
  4. Cho ehỏi là e làm đến bước truyền param nhưng nó trả về lỗi 400 thì fix làm sao các bác nhĩ { "statusCode":400, "body":"", "headers":{ "server":"SGW", "date":"Fri, 28 Jun 2019 17:19:27 GMT", "content-type":"text/html; charset=utf-8", "transfer-encoding":"chunked", "connection":"close", "x-request-id":"Txpwl55JfZKd3IEkqdbvM", "access-control-allow-headers":"Content-Type,Authorization,X-Requested-With,X-CSRFToken,If-None-Match-,X-API-SOURCE", "vary":"Cookie", "access-control-allow-credentials":"true", "access-control-allow-origin":"https://shopee.vn", "access-control-allow-methods":"POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE", "set-cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_F=DZ04sje8xRsGzDVSPYRmItUGYHWs63Nq; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "REC_T_ID=e1d3b86c-99c8-11e9-95f7-501d939e2849; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/;HttpOnly", "SPC_T_ID=\"zk5Xk03xuftaXEg15F4/i4DHTKShK6AvQNxp9nnNoZPaWnudHfkZhofAq+W0IknmsaO9nAC2vEOYfmz0k2AoqaRCMt80xdfvL1AHABqaRSs=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=wt0mvx0fw8ihc2p8kqbcy9sz45mhvor4; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 17:19:27 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"pWvIDdMkoD0tWp1oN45SmQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/" ] }, "request":{ "uri":{ "protocol":"http:", "slashes":true, "auth":null, "host":"shopee.vn", "port":80, "hostname":"shopee.vn", "hash":null, "search":null, "query":null, "pathname":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "path":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "href":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" }, "method":"Post", "headers":{ "content-type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36", "referer":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", "accept-language":"vi,en-GB;q=0.8,en;q=0.6", "origin":"https://shopee.vn", "x-csrftoken":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "Cookie":"csrftoken=APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "content-length":147 } } }
×
×
  • Create New...