Jump to content

Đại Thanh

Members
  • Số lượng nội dung

    7
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

  1. {"errcode":2,"message":"token not found"} ---------------------------------------------------------------- Nhắc nhở : bạn vui lòng gõ ý của bạn rõ ràng.
  2. Thớt ơi cho em xin hỏi về request thêm giỏi hàng và đặt hàng là gửi tới link nào vào truyền tham số gì ạ.Cảm ơn thớt
  3. Mình dùng trên NODE JS làm theo mô tả không được .Ai help mình với :( "statusCode":200, "body":"{\"redirect\":\"/buyer/\",\"userid\":156797503}", "headers":{ "server":"SGW", "date":"Fri, 28 Jun 2019 19:39:43 GMT", "content-type":"application/json; charset=utf-8", "transfer-encoding":"chunked", "connection":"close", "vary":"Accept-Encoding, Cookie", "x-request-id":"LTJbuinzE7tDQDTYzBDWw", "access-control-allow-headers":"Content-Type,Authorization,X-Requested-With,X-CSRFToken,If-None-Match-,X-API-SOURCE", "access-control-allow-credentials":"true", "access-control-allow-origin":"https://shopee.vn", "access-control-allow-methods":"POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE", "set-cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=\"6xY6kizEpU9iI98I5tL6GaxINmFU4892Uu+SkWsG/+HAS/n/MvfLT1P09yqHusi2S1QbxoBqS0oRMQ83ds0bTNFLjd3r1nfXVK4HQD4IRQGBBcg+eOoYh9pTMRO4GLPo+tKykc6H9quSuzu5eLdGtY/6M8SidznbGLjbY8ml5qU=\"; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_ID=\"Y0ejpVetbICmQijTy4UnjDgQrDZj+HnascE6WUuaAJBpfIdRLeE8Z5xjmd9uHxUVpDw/zN9SPIq0dRGXsJCe6UAC0orxnPP6alyDom+iIow=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=qmtyvwynr36km03hkteqto9td08q4syr; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=156797503; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"uEJ/6SPkQndlGjIuPSySpQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/" ] }, "request":{ "uri":{ "protocol":"http:", "slashes":true, "auth":null, "host":"shopee.vn", "port":80, "hostname":"shopee.vn", "hash":null, "search":null, "query":null, "pathname":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "path":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "href":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" }, "method":"Post", "headers":{ "content-type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36", "referer":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", "accept-language":"vi,en-GB;q=0.8,en;q=0.6", "origin":"https://shopee.vn", "x-csrftoken":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "Cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_F=bED7DyGg3tRFdoj8Cr7OgZTmelzl3LGw; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "REC_T_ID=7a2f5ca2-99dc-11e9-a95b-3c15fb3af01b; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/;HttpOnly", "SPC_T_ID=\"Z9BW++SUeC+j9cWXc0EBlD+Dxz/s0Ov2iVlf+NzpNcltBNH1+rsqkZN1NgGIp/IiGmrwh6+123MFHz7A5B5yYTkMaSYRvb/XSP5VKS0cwOs=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=qmtyvwynr36km03hkteqto9td08q4syr; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 19:39:43 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"JD3jI3xu2nhEMCKHVFWzIQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 19:39:43 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", { "key":"csrftoken", "value":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "creation":"2019-06-28T19:39:42.365Z" } ], "content-length":147 } } }
  4. Cho ehỏi là e làm đến bước truyền param nhưng nó trả về lỗi 400 thì fix làm sao các bác nhĩ { "statusCode":400, "body":"", "headers":{ "server":"SGW", "date":"Fri, 28 Jun 2019 17:19:27 GMT", "content-type":"text/html; charset=utf-8", "transfer-encoding":"chunked", "connection":"close", "x-request-id":"Txpwl55JfZKd3IEkqdbvM", "access-control-allow-headers":"Content-Type,Authorization,X-Requested-With,X-CSRFToken,If-None-Match-,X-API-SOURCE", "vary":"Cookie", "access-control-allow-credentials":"true", "access-control-allow-origin":"https://shopee.vn", "access-control-allow-methods":"POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE", "set-cookie":[ "SPC_IA=-1; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_EC=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_F=DZ04sje8xRsGzDVSPYRmItUGYHWs63Nq; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "REC_T_ID=e1d3b86c-99c8-11e9-95f7-501d939e2849; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/;HttpOnly", "SPC_T_ID=\"zk5Xk03xuftaXEg15F4/i4DHTKShK6AvQNxp9nnNoZPaWnudHfkZhofAq+W0IknmsaO9nAC2vEOYfmz0k2AoqaRCMt80xdfvL1AHABqaRSs=\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_SI=wt0mvx0fw8ihc2p8kqbcy9sz45mhvor4; Domain=.shopee.vn; expires=Sat, 29-Jun-2019 17:19:27 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure", "SPC_U=-; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/", "SPC_T_IV=\"pWvIDdMkoD0tWp1oN45SmQ==\"; expires=Thu, 23-Jun-2039 17:19:27 GMT; Max-Age=630720000; Path=/" ] }, "request":{ "uri":{ "protocol":"http:", "slashes":true, "auth":null, "host":"shopee.vn", "port":80, "hostname":"shopee.vn", "hash":null, "search":null, "query":null, "pathname":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "path":"/api/v0/buyer/login/login_post/", "href":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/" }, "method":"Post", "headers":{ "content-type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36", "referer":"http://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", "accept-language":"vi,en-GB;q=0.8,en;q=0.6", "origin":"https://shopee.vn", "x-csrftoken":"APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "Cookie":"csrftoken=APeoi89dkry8hgndte8DheyuIYHdtgbe", "content-length":147 } } }
×
×
  • Create New...