Jump to content

caubeiuzk

Members
 • Số lượng nội dung

  16
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Days Won

  1

Cộng đồng

3 Neutral

Khách vừa ghé thăm

310 xem hồ sơ
 1. tự mò đi, chắc cũng ko khó đâu, up nhiều thông tin quá làm ta cũng nhác test.haha
 2. bịa thôi, lấy đoạn code cmt phía sau ấy, đoạn sau ta có chỉnh sửa rồi.ahihi code đăng ký acc shopee string chuoi = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; HttpRequest http = new HttpRequest(); string Taikhoan = "84333032295"; string Pass = "adsfdsa"; string html = ""; string token = ""; string status = ""; string data = ""; string itemid = ""; string shopid = ""; string modelid = ""; string Shopcanchat = "eyemnlamlean852005"; string dongcanchat = "anh yêu em lắm 2222"; string UserName = ""; string apikeycaptcha = "sfsfdsfsfsdf"; token = RANDOM(chuoi, 32); string cookie = ""; string captcha = ""; string vcode = ""; string a = ""; string api_key = "Q_-dsfsfs-aXx_"; string request_id = ""; string phone_canon = ""; string Name = ""; string abc = ""; // api_key là apikey simthue.com, tự liên hệ thằng ad simthue tạo acc và mở apikey nhé // string apikeycaptcha là api giải captcha của hiệp gà, trang web là: http://captcha.hiepga.net/index.php // lấy số điện thoại html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/create?key=" + api_key + "&service_id=34").ToString(); for (int i = 0; request_id.Length < 5; i++) { request_id = Regex.Match(html, "\"id\":\"(.*?)\",\"balance").Groups[1].Value; Thread.Sleep(100); } for (int i = 0; phone_canon.Length < 5; i++) { html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString(); phone_canon = Regex.Match(html, "(\\d{11})").Groups[1].Value; Thread.Sleep(1000); } // gửi mã xác minh html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1").ToString(); http.AddField("csrfmiddlewaretoken" ,token); http.SetCookie("csrftoken=" + token); http.AddField("phone_canon", phone_canon); http.AddField("operation", "1"); http.AddField("password_hash", ""); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/").ToString(); //check code simthue for (int i = 0; vcode.Length < 5; i++) { Thread.Sleep(5500); abc = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString(); vcode = Regex.Match(abc, "SHOPEE: (\\d+)").Groups[1].Value; } // giải captcha và đăng ký nick, do giải captcha chỉ đúng khoảng 50% nên phải dùng vòng lặp for (int j = 0; a.Length < 2; j++) { string Milliseconds = DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds().ToString(); html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1").ToString(); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1"; var anna = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/captcha?" + Milliseconds); anna.ToFile("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png"); var base64String = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png")); string body = "method=base64sv2&key=" + apikeycaptcha + "&body=" + base64String + ""; string Content = "application/x-www-form-urlencoded"; string htmlx = http.Post("http://captcha.hiepga.net/in.php", body, Content).ToString(); for (int i = 0; html == null; i++) { Thread.Sleep(50); } captcha = htmlx; data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&vcode=" + vcode + "&captcha=" + captcha + "&phone_canon=" + phone_canon + "&operation=1"; http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1", data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString(); a = Regex.Match(html, "plus_(.*?)/").ToString(); } Name = "a" + phone_canon; data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&username=" + Name + "&password_hash="+ Pass.ToMD5().ToSHA256() + "&password=" + Pass + "&password2=" + Pass; http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/plus_detail/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_register/",data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString(); MessageBox.Show("oke baby"); //đến đây là xong công đoạn đăng ký acc rồi, còn tắt otp thì tự mò đi nha, cũng khá dễ mà.haha
 3. vl, thím đọc lại đi, dùng xNet mà, ta viết rõ ràng trên đó còn j
 4. add thư viện sau using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using xNet; code tự động nhận diện email, sđt, nick khi đăng nhập, sau đó vào chat với shop FileHelper file = new FileHelper(); StringHelper str = new StringHelper(); HttpRequest http = new HttpRequest(); string Taikhoan = "mattroicuoipho1234"; string Pass = "Lienmapmap"; string html = ""; string token = ""; string status = ""; string data = ""; string itemid = ""; string shopid = ""; string modelid = ""; string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore"; string dongcanchat = "Liêm sỉ gì tầm này nữa"; string x = ""; string y = ""; string z = ""; void AddHeader() { http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); http.AddHeader("x-api-source", "pc"); http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); } string UserName = ""; MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)"); MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@"); for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++) { y = x; x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value; } if (x.Length == 11) { if (Taikhoan.Length == 11) { UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else if (x.Length == 10) { if (Taikhoan.Length == 10) { z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9); Taikhoan = z; UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else if (x.Length == 9) { if (Taikhoan.Length == 9) { z = "84" + Taikhoan; Taikhoan = z; UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else { UserName = "username"; } if (w.Count > 0) { UserName = "email"; } else { } token = str.GetRandomAz(32); http.SetCookie("csrftoken=" + token); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString(); http.AddField("login_key", Taikhoan); http.AddField("login_type", UserName); http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256()); http.AddField("captcha", ""); http.AddField("remember_me", "false"); AddHeader(); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString(); if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\"")) { status = "đăng nhập thất bại"; } else { status = "ok"; } string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString(); var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)"); string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value; string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value; string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString(); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString(); string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"]; var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)"); string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); string authorization = html.RegexMatchJsonString("token"); string random12 = str.GetRandomAz(12); string serimay = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random12; http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization); http.AddHeader("Pragma: no-cache"); http.AddHeader("Cache-Control: no-cache"); http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn"); http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations"; data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + serimay + "\",\"shop_id\":"+IdShopNick+",\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + serimay + "\",\"from_id\":"+IdNick+"}"; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); MessageBox.Show("oke"); cái của thím huân hoàng xài không được đâu, convert sang c# cũng không được đâu, thím ấy dùng cái phiên bản cũ, với lại thấy khá nhiều cái sai với thừa.
 5. string sdt = "84794064100"; string pass = "hdshfhfkkjhdfkhsak"; string Shopbanhang = "a84388962384"; //nhập tên nick shop bán hàng vào phía trên nha string dongcanchat = "anh yêu em"; HttpRequest http = new HttpRequest(); string html = ""; string token = str.GetRandomAz(32); http.SetCookie("csrftoken=" + token); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString(); http.AddField("login_key", sdt); http.AddField("login_type", "phone"); http.AddField("password_hash", pass.ToMD5().ToSHA256()); http.AddField("captcha", ""); http.AddField("remember_me", "false"); http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("x-api-source: pc"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString(); string status = ""; if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\"")) { status = "đăng nhập thất bại"; } else { status = "ok"; } string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString(); var Shoptoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)"); string IdShopNick = Shoptoi[0].Groups[1].Value; string IdNick = Shoptoi[1].Groups[1].Value; string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopbanhang).ToString(); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopbanhang).ToString(); string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"]; var shopchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)"); string IdShopbanhang = shopchat[0].Groups[1].Value; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); string authorization = html.RegexMatchJsonString("token"); string nono = str.GetRandomAz(12); string id = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + nono; http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization); http.AddHeader("Pragma: no-cache"); http.AddHeader("Cache-Control: no-cache"); http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn"); http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations"; string nana = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopbanhang + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + id + "\",\"shop_id\":156719331,\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + id + "\",\"from_id\":156721296}"; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, nana, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); MessageBox.Show("oke"); à nhớ set cái sau ở phần đầu nha public Form1() { InitializeComponent(); } FileHelper file = new FileHelper(); StringHelper str = new StringHelper(); code shopee dễ mà, tất cả các code ngồi mò lúc là ra, mỗi cái code mua hàng cái data nó gửi lên nhiều vl nên ta bó tay, chuyển sang chạy selenium cho đỡ nhức đầu, mấy thằng viết tool đi bán cũng xài selenium đó, nhưng ta ghét xài selenium lắm, thích xài code thuần c# hơn vì nó ngốn ít dung lượng với nhanh, ít sai sót.hức
 6. cái hàm xóa all sản phẩm là như thế nào vậy nhỉ, ko lẽ get giỏ hàng rồi check id shop với iditem hàm xóa full địa chỉ với add địa chỉ mới (hàm này ta làm lâu rồi nên nhác sửa lại, còn cái chuẩn của ta thu gọn lắm.ahihi) string sdt = "84977111222"; string pass = "hdsfkhadsjkfh"; string token = ""; string html = ""; token = str.GetRandomAz(32); HttpRequest http = new HttpRequest(); void AddHeader() { http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); http.AddHeader("x-api-source", "pc"); http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); } http.SetCookie("csrftoken=" + token); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString(); http.AddField("login_key", sdt); http.AddField("login_type", "phone"); http.AddField("password_hash", pass.ToMD5().ToSHA256()); http.AddField("captcha", ""); http.AddField("remember_me", "false"); AddHeader(); http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString(); string status = ""; if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\"")) { status = "đăng nhập thất bại"; MessageBox.Show(status); } else { } string ten = "Trương Vô kỵ"; string sodienthoai = "84977111222"; string sonha = "160 phùng hưng"; string xa = "Xã Bình Long"; string huyen = "Huyện Châu Phú"; string tinh = "An Giang"; string respone = http.Get("https://shopee.vn/api/v1/addresses/").ToString(); MatchCollection ids = Regex.Matches(respone, "id\":(\\d+)"); for (int i = 0; i < ids.Count; i++) { string id = ids.Groups[1].Value; http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address"; AddHeader(); http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/"); html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/" + id + "/delete/").ToString(); } http.AddField("name", ten ); http.AddField("phone", sodienthoai ); http.AddField("country", "VN"); http.AddField("state", tinh ); http.AddField("city", huyen ); http.AddField("district", xa ); http.AddField("town", ""); http.AddField("address", sonha); http.AddField("zipcode", ""); http.AddField("place", "DO_NOT_CHANGE__I_AM_MAGIC"); http.AddField("geoinfo", "null"); http.AddField("add_only", "false"); http.AddField("set_default", "1"); http.AddField("set_pickup", "0"); AddHeader(); http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/"); http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/add/").ToString(); MessageBox.Show("OK"); ------------------------------------------------------------------ P/s: code thì để trong thẻ code nha bạn
×
×
 • Create New...