Jump to content

caubeiuzk

Members
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

caubeiuzk last won the day on September 3 2019

caubeiuzk had the most liked content!

Community Reputation

10 Good

Recent Profile Visitors

882 profile views
 1. Bạn cho mình xin liên hệ được không. Mình thuê code đc k bạn

 2. hiệp gà nó xóa fb rồi, xài mỗi telegram, mà tele của nó thì nhiều cái, ta cũng ko dám cho vì ngại nó kêu ca lắm, bạn có thể sang thuê bên https://bycaptcha.com/clientarea/login.php giá khá ổn, nếu chạy theo thread thì bật 2 tool đăng ký 1 lúc mất có 115k 1 tháng, 5 tool 1 lúc thì mất 230k, còn chạy theo số lượng captcha thì giá tương đương hiệp gà, post get data thì tương tự với hiệp gà, sửa lại xíu là được
 3. tự mò đi, chắc cũng ko khó đâu, up nhiều thông tin quá làm ta cũng nhác test.haha
 4. bịa thôi, lấy đoạn code cmt phía sau ấy, đoạn sau ta có chỉnh sửa rồi.ahihi code đăng ký acc shopee[Hidden Content] sửa lại code đăng ký shopee 1 tý nha ae string chuoi = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; HttpRequest http = new HttpRequest(); string Pass = "adsfdsa"; string html = ""; string token = ""; string status = ""; string data = ""; string UserName = ""; string apikeycaptcha = "sfsfdsfsfsdf"; token = RANDOM(chuoi, 32); string captcha = ""; string vcode = ""; string a = ""; string api_key = "Q_-dsfsfs-aXx_"; string request_id = ""; string phone_canon = ""; string Name = ""; string abc = ""; // api_key là apikey simthue.com, tự liên hệ thằng ad simthue tạo acc và mở apikey nhé // string apikeycaptcha là api giải captcha của hiệp gà, trang web là: http://captcha.hiepga.net/index.php // lấy số điện thoại html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/create?key=" + api_key + "&service_id=34").ToString(); for (int i = 0; request_id.Length < 5; i++) { request_id = Regex.Match(html, "\"id\":\"(.*?)\",\"balance").Groups[1].Value; Thread.Sleep(); //do sim thuê nó chơi chống request, chỉ cho 5s request 1 lần từ 1 địa chỉ ip } for (int i = 0; phone_canon.Length < 5; i++) { html = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString(); phone_canon = Regex.Match(html, "(\\d{11})").Groups[1].Value; Thread.Sleep(1000); } // gửi mã xác minh html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1").ToString(); http.AddField("csrfmiddlewaretoken" ,token); http.SetCookie("csrftoken=" + token); http.AddField("phone_canon", phone_canon); http.AddField("operation", "1"); http.AddField("password_hash", ""); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/").ToString(); //check code simthue for (int i = 0; vcode.Length < 5; i++) { abc = http.Get("http://api.pvaonline.net/request/check?key=" + api_key + "&id=" + request_id).ToString(); vcode = Regex.Match(abc, "SHOPEE: (\\d+)").Groups[1].Value; Thread.Sleep(5500); } // giải captcha và đăng ký nick, do giải captcha chỉ đúng khoảng 90% nên phải dùng vòng lặp để tránh sai sót, mà captcha shopee khó chơi phết, giải sai 2-3 lần là lần sau mù đui déo thấy gì luôn //nhớ tạo file chứa captcha get về nha, ở đây mình để là E:\cc\Captcha\captchacangiai.png for (int j = 0; a.Length < 2; j++) { string Milliseconds = DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds().ToString(); html = http.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1").ToString(); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1"; var anna = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/captcha?" + Milliseconds); anna.ToFile("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png"); var base64String = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes("E:\\cc\\Captcha\\captchacangiai.png")); string body = "method=base64sv2&key=" + apikeycaptcha + "&body=" + base64String + ""; string Content = "application/x-www-form-urlencoded"; string htmlx = http.Post("http://captcha.hiepga.net/in.php", body, Content).ToString(); for (int i = 0; html == null; i++) { Thread.Sleep(50); } captcha = htmlx; data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&vcode=" + vcode + "&captcha=" + captcha + "&phone_canon=" + phone_canon + "&operation=1"; http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1", data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString(); a = Regex.Match(html, "plus_(.*?)/").ToString(); } Name = "a" + phone_canon; data = "csrfmiddlewaretoken=" + token + "&username=" + Name + "&password_hash="+ Pass.ToMD5().ToSHA256() + "&password=" + Pass + "&password2=" + Pass; http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/buyer/login/signup/plus_detail/?__classic__=1"; html = http.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_register/",data, "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8").ToString(); MessageBox.Show("oke baby"); //đến đây là xong công đoạn đăng ký acc rồi, còn tắt otp thì tự mò đi nha, cũng khá dễ mà.haha giải captcha của hiệp gà thì mất 10vnđ 1 captcha, còn đăng ký simthue thì khá chát, hiện tại là 2k5, nên kiếm 1 số bạn trên fb có cho thuê sim 1k-1k5 có api FileHelper file = new FileHelper(); StringHelper str = new StringHelper(); public static string RANDOM(string chuoi, int length) { return new string(Enumerable.Repeat(chuoi, length) .Select(s => s[randomvovan.Next(s.Length)]).ToArray()); } quên mất lệnh random, nhớ add công khai lệnh này nha
 5. add thư viện sau using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using xNet; code tự động nhận diện email, sđt, nick khi đăng nhập, sau đó vào chat với shop FileHelper file = new FileHelper(); StringHelper str = new StringHelper(); HttpRequest http = new HttpRequest(); string Taikhoan = "mattroicuoipho1234"; string Pass = "Lienmapmap"; string html = ""; string token = ""; string status = ""; string data = ""; string itemid = ""; string shopid = ""; string modelid = ""; string Shopcanchat = "mamypoko_officialstore"; string dongcanchat = "Liêm sỉ gì tầm này nữa"; string x = ""; string y = ""; string z = ""; void AddHeader() { http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); http.AddHeader("x-api-source", "pc"); http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); } string UserName = ""; MatchCollection NumberTaikhoan = Regex.Matches(Taikhoan, "(\\d)"); MatchCollection w = Regex.Matches(Taikhoan, "@"); for (int i = 0; i < NumberTaikhoan.Count; i++) { y = x; x = y + NumberTaikhoan[i].Groups[1].Value; } if (x.Length == 11) { if (Taikhoan.Length == 11) { UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else if (x.Length == 10) { if (Taikhoan.Length == 10) { z = "84" + Taikhoan.Substring(1, 9); Taikhoan = z; UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else if (x.Length == 9) { if (Taikhoan.Length == 9) { z = "84" + Taikhoan; Taikhoan = z; UserName = "phone"; } else { UserName = "username"; } } else { UserName = "username"; } if (w.Count > 0) { UserName = "email"; } else { } token = str.GetRandomAz(32); http.SetCookie("csrftoken=" + token); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString(); http.AddField("login_key", Taikhoan); http.AddField("login_type", UserName); http.AddField("password_hash", Pass.ToMD5().ToSHA256()); http.AddField("captcha", ""); http.AddField("remember_me", "false"); AddHeader(); http.AddHeader("x-requested-with: XMLHttpRequest"); http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString(); if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\"")) { status = "đăng nhập thất bại"; } else { status = "ok"; } string response = http.Get("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").ToString(); var Shopcuatoi = Regex.Matches(response, "id\": (\\d+)"); string IdShopNick = Shopcuatoi[0].Groups[1].Value; string IdNick = Shopcuatoi[1].Groups[1].Value; string respone1 = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString(); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v2/shop/get?username=" + Shopcanchat).ToString(); string cto_lwid = http.Cookies["REC_T_ID"]; var shopcanchat = Regex.Matches(respone1, "userid\":(\\d+)"); string IdShopcanchat = shopcanchat[0].Groups[1].Value; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/sessions?_uid=0-" + IdNick, "{ \"device_id\":\"" + cto_lwid + " \"}", "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); string authorization = html.RegexMatchJsonString("token"); string random12 = str.GetRandomAz(12); string serimay = "b284e128-bb07-4cf7-8d54-" + random12; http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("authorization: Bearer " + authorization); http.AddHeader("Pragma: no-cache"); http.AddHeader("Cache-Control: no-cache"); http.AddHeader("origin: https://banhang.shopee.vn"); http.Referer = "https://banhang.shopee.vn/webchat/conversations"; data = "{\"content\":{\"text\":\" " + dongcanchat + " \"},\"to_id\":" + IdShopcanchat + ",\"type\":\"text\",\"request_id\":\"" + serimay + "\",\"shop_id\":"+IdShopNick+",\"translateStatus\":\"pending\",\"id\":\"" + serimay + "\",\"from_id\":"+IdNick+"}"; html = http.Post("https://banhang.shopee.vn/webchat/api/v1/messages?_uid=0-" + IdNick, data, "content-type: text/plain;charset=UTF-8").ToString(); MessageBox.Show("oke"); cái của thím huân hoàng xài không được đâu, convert sang c# cũng không được đâu, thím ấy dùng cái phiên bản cũ, với lại thấy khá nhiều cái sai với thừa.
 6. code shopee dễ mà, tất cả các code ngồi mò lúc là ra, mỗi cái code mua hàng cái data nó gửi lên nhiều vl nên ta bó tay, chuyển sang chạy selenium cho đỡ nhức đầu, mấy thằng viết tool đi bán cũng xài selenium đó, nhưng ta ghét xài selenium lắm, thích xài code thuần c# hơn vì nó ngốn ít dung lượng với nhanh, ít sai sót.hức code chuẩn đây nhé, đã thêm lệnh tự chuyển đổi nhận dạng đăng nhập mà sao không xóa được bài viết nhỉ mọi người, chán ghê, sửa cũng không được. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lý do : Mỵ gộp bài... P/s : không edit không xóa được là do lão Ad kiếm việc cho Mod làm đó =.='' ...chắc mỵ phải kiến nghị lên mới được..
 7. cái hàm xóa all sản phẩm là như thế nào vậy nhỉ, ko lẽ get giỏ hàng rồi check id shop với iditem hàm xóa full địa chỉ với add địa chỉ mới (hàm này ta làm lâu rồi nên nhác sửa lại, còn cái chuẩn của ta thu gọn lắm.ahihi) string sdt = "84977111222"; string pass = "hdsfkhadsjkfh"; string token = ""; string html = ""; token = str.GetRandomAz(32); HttpRequest http = new HttpRequest(); void AddHeader() { http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); http.AddHeader("x-api-source", "pc"); http.AddHeader("x-csrftoken", token); http.AddHeader("accept: */*"); http.AddHeader("origin: https://shopee.vn"); } http.SetCookie("csrftoken=" + token); html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString(); http.AddField("login_key", sdt); http.AddField("login_type", "phone"); http.AddField("password_hash", pass.ToMD5().ToSHA256()); http.AddField("captcha", ""); http.AddField("remember_me", "false"); AddHeader(); http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString(); string status = ""; if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\"")) { status = "đăng nhập thất bại"; MessageBox.Show(status); } else { } string ten = "Trương Vô kỵ"; string sodienthoai = "84977111222"; string sonha = "160 phùng hưng"; string xa = "Xã Bình Long"; string huyen = "Huyện Châu Phú"; string tinh = "An Giang"; string respone = http.Get("https://shopee.vn/api/v1/addresses/").ToString(); MatchCollection ids = Regex.Matches(respone, "id\":(\\d+)"); for (int i = 0; i < ids.Count; i++) { string id = ids.Groups[1].Value; http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address"; AddHeader(); http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/"); html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/" + id + "/delete/").ToString(); } http.AddField("name", ten ); http.AddField("phone", sodienthoai ); http.AddField("country", "VN"); http.AddField("state", tinh ); http.AddField("city", huyen ); http.AddField("district", xa ); http.AddField("town", ""); http.AddField("address", sonha); http.AddField("zipcode", ""); http.AddField("place", "DO_NOT_CHANGE__I_AM_MAGIC"); http.AddField("geoinfo", "null"); http.AddField("add_only", "false"); http.AddField("set_default", "1"); http.AddField("set_pickup", "0"); AddHeader(); http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/"); http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address"; html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/add/").ToString(); MessageBox.Show("OK"); ------------------------------------------------------------------ P/s: code thì để trong thẻ code nha bạn
×
×
 • Create New...