Jump to content

long nhật098

Members
  • Số lượng nội dung

    0
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

  1. ffmpeg -i 1.mp4 -vf subtitles=1.srt:force_style='Fontsize=12' full2.mp4
×
×
  • Create New...